Triển khai đồng bộ và hiệu quả hoạt động quản lý dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Một góc KCN Bá Thiện, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Thưa ông, xin ông cho biết hoạt động quản lý dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc trong tháng 10 vừa qua diễn ra như thế nào?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Trong tháng 10/2023, công tác quản lý dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào các KCN của Tỉnh được Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) quan tâm đẩy mạnh và triển khai đồng bộ, hiệu quả trên các mặt công tác: Lao động, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ…, cụ thể:

Công tác quản lý lao động được Ban Quản lý quan tâm chú trọng. Ban đã đôn đốc các doanh nghiệp tuân thủ pháp lệnh quản lý lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi đối với người lao động; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong KCN; tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về pháp luật lao động đến các doanh nghiệp (người sử dụng lao động) và người lao động trong các KCN để triển khai thực hiện tốt, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn thỏa giữa người sử dụng lao động và người lao động để hạn chế tình trạng đình công, lãn công.

Thực hiện chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động nước ngoài cho 10 lượt doanh nghiệp; cấp mới/cấp lại 22 Giấy phép lao động; tiếp nhận nội quy lao động cho 5 doanh nghiệp; xác nhận không thuộc diện cấp phép cho 3 trường hợp.

Cùng với đó, công tác quản lý môi trường tại các KCN tiếp tục thực hiện tốt. Ban thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động bảo vệ môi trường trong các KCN nói chung và tại các doanh nghiệp KCN nói riêng. Đã tổ chức 4 lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật về môi trường với sự tham gia của 403 người của 395 doanh nghiệp trong các KCN. Triển khai thực hiện gói thầu: Lấy mẫu và thuê phân tích mẫu nước thải, khí thải công nghiệp, xác định mẫu vi phạm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong KCN năm 2023.

Tham gia Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 3 dự án; tham gia Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của Tỉnh cho 8 dự án; tham gia ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường cho 1 dự án.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện rất nghiêm túc. Trong tháng 10/2023, Ban đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-BQLKCN ngày 10/10/2023 thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện một số quy định về pháp luật Lao động, Xây dựng, Đầu tư của 16 doanh nghiệp trong KCN; Kế hoạch số 48/KH-BQLKCN ngày 11/10/2023 thực hiện Quyết định số 136/QĐ-BQLKCN và tiến hành kiểm tra thực hiện một số quy định về pháp luật Lao động, Xây dựng, Đầu tư của một số doanh nghiệp trong KCN. Hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư đối với Dự án Công ty Cổ phần Vinastarup Vĩnh Phúc vi phạm quy định “Không thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư và các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước theo quy định”.

Đặc biệt, công tác giải quyết/phối hợp giải quyết khó khăn và hỗ trợ đầu tư được triển khai quyết liệt. Trong tháng 10/2023, Ban đã thực hiện hỗ trợ giải quyết một số khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp như: Đề xuất UBND Tỉnh/Tổ giúp việc UBND Tỉnh giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách pháp luật (về thuế, hải quan, đăng kiểm) đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, vướng mắc trong thực hiện thủ tục cấp mã WMI (Mã nhận diện nhà sản xuất) tại Cục Đăng kiểm Việt Nam của Công ty TNHH Polaris Việt Nam.

Đồng thời, tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quyết định của UBND Tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ. Trong tháng 10/2023, Ban Quản lý các KCN đã hoàn thiện Dự thảo Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP. Ban đã có Văn bản số 2274/BQLKCN-VP ngày 10/10/2023 gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xin ý kiến tham gia vào Dự thảo và gửi về Ban tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định trước ngày 15/10/2023. Ban đang tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị.

Mặt khác, Ban Quản lý cũng đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác khác như:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 1986/QĐ-CT ngày 12/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành rà soát tổng thể số liệu báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện rà soát, giám sát hoạt động đầu tư sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đề xuất UBND Tỉnh phương án xử lý các dự án không liên lạc được với nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, tham gia đoàn khảo sát thực trạng và xây dựng hệ thống đảm bảo đo lường của doanh nghiệp; phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tổ chức gặp mặt ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Rà soát, cung cấp thông tin cho cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an theo đề nghị tại Văn bản số 2407/ANĐT-P3 ngày 27/9/2023 về rà soát tài sản, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Phối hợp, cung cấp thông tin cho Sở Thông tin Truyền thông Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc.

Giải quyết một số nội dung liên quan đến Công ty TNHH Exon Việt Nam sau khi chấm dứt Dự án đầu tư tại KCN Bá Thiện theo chỉ đạo của UBND Tỉnh.

Lựa chọn, mời, hướng dẫn các doanh nghiệp KCN có công nghệ tiên tiến, hiện đại tham gia trình diễn, giới thiệu công nghệ, sản phẩm đổi mới sáng tạo tại Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Tuyên truyền tới các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn Tỉnh Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND, ngày 20/07/2023 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến hết năm 2030.

Triển khai đồng bộ và hiệu quả hoạt động quản lý dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Công tác quản lý, hỗ trợ sau đầu tư trong tháng 10 vừa qua đã tạo động lực cho các nhà đầu tư trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Ông có thể cho biết trong tháng 11 này, Ban Quản lý sẽ triển khai nhiệm vụ này trọng tâm vào những nội dung nào?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Căn cứ vào tình hình thực tế, trong tháng 11 này, công tác quản lý các dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tiếp tục được Ban tăng cường đẩy mạnh, với những nhiệm vụ cụ thể như sau:

Tổng hợp hiện trạng thuê nhà xưởng sản xuất, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuê nhà xưởng trong các KCN, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý, điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật, từ đó tăng cường hiệu quả công tác quản lý đối với với các doanh nghiệp thuê/cho thuê nhà xưởng trong KCN.

Rà soát tiến độ triển khai các dự án, đôn đốc các dự án thực hiện theo tiến độ cam kết; làm việc với các doanh nghiệp triển khai chậm tiến độ theo đăng ký, để hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh dự án cho phù hợp thực tế.

Triển khai công tác quản lý lao động, môi trường, kiểm tra, giám sát, an ninh trật tự… Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động trong KCN theo nhiệm vụ được giao.

Triển khai thực hiện Gói thầu: Lấy mẫu và thuê phân tích mẫu, xác định mẫu vi phạm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong KCN năm 2023.

Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với Trung tâm hành chính công của Tỉnh, để đảm bảo thực hiện các thủ tục hành chính đúng quy định.

Chủ động trong công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đối với hồ sơ cấp mới theo quy định.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp trong các KCN củaTỉnh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Ông./.

Triển khai đồng bộ và hiệu quả hoạt động quản lý dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Đường vào KCN Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc