Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020”. Theo đó, khẳng định mục tiêu của Đề án là từng bước đưa Thống kê Việt Nam hội nhập đầy đủ với cộng đồng Thống kê ASEAN, góp phần tăng cường hoạt động và nâng cao chất lượng số liệu thống kê của Hệ thống Thống kê nhà nước, đảm bảo cung cấp số liệu chính xác, có tính so sánh, kịp thời, phục vụ cho quá trình giám sát tiến trình hội nhập, xây dựng chính sách và ra quyết định dựa vào bằng chứng, nâng cao vị thế của Thống kê Việt Nam trong khu vực, góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh.

Để thực hiện được các mục tiêu đó, Thống kê Việt Nam cần cập nhật, đồng bộ, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ, ngành dựa trên yêu cầu số liệu của ASEAN.

Mục tiêu chung của Đề án là đến năm 2020, Thống kê Việt Nam hội nhập toàn diện, đủ năng lực để đáp ứng cơ bản yêu cầu và có sự hài hòa, tương thích với Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (Thống kê ASEAN), đưa Thống kê Việt Nam thuộc nhóm các nước có nền thống kê phát triển trong khu vực ASEAN.

Cụ thể, đến năm 2016, Việt Nam hình thành cơ chế cung cấp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức thống kê trong nước; trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) là cơ quan đầu mối quốc gia về cung cấp số liệu cho Thống kê ASEAN.

Đến năm 2017, Việt Nam trở thành quốc gia trong nhóm bốn nước đứng đầu ASEAN về thống kê thương mại hàng hóa quốc tế.

Đến năm 2020, Thống kê Việt Nam đáp ứng trên 90% yêu cầu số liệu của Thống kê ASEAN; phấn đấu trở thành quốc gia trong nhóm năm nước đứng đầu ASEAN về công tác thống kê; hầu hết các hoạt động thống kê ASEAN được truyền thông; toàn bộ số liệu thống kê ASEAN được phổ biến trong nước.

Đề án tập trung vào 04 nội dung chính là góp phần tăng cường thể chế, nâng tầm Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN và tính bền vững của tổ chức này; Tăng cường đáp ứng nhu cầu số liệu ASEAN; Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, tính sẵn có và việc sử dụng số liệu thống kê ASEAN; Bắt kịp và thu hẹp khoảng cách phát triển với các quốc gia thành viên ASEAN.

Để đạt được các mục tiêu trên, giải pháp đưa ra là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thiện tổ chức thống kê; phát triển nhân lực; phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức thống kê; xây dựng cơ chế cung cấp và chia sẻ thông tin.

Trong đó, Đề án sẽ thực hiện nâng cao chất lượng số liệu thu thập qua báo cáo thống kê, điều tra thống kê, sử dụng hồ sơ hành chính và đăng ký hành chính cho mục đích thống kê; đẩy mạnh chia sẻ và trao đổi thông tin thống kê giữa Việt Nam với các quốc gia thành viên ASEAN; bố trí lực lượng công chức thống kê tại các sở, ngành để thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý của các bộ, ngành và địa phương.../.