20 năm qua, Chính phủ Việt Nam đã cùng các Nhà tài trợ quốc tế hợp tác hiệu quả, tiến hành thành công các Hội nghị Nhóm tư vấn CG hàng năm.

Trong bối cảnh phát triển mới, đánh dấu mốc Việt Nam từ một “quốc gia nhận tài trợ” trong 20 năm qua, trở thành “quốc gia đối tác phát triển”, năm 2013, Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam thường niên VDPF lần đầu tiên được tổ chức.

Đây là Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao mới giữa Việt Nam và các đối tác phát triển. Diễn đàn đã tạo điều kiện thảo luận chính sách giữa Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội dân sự quốc tế và trong nước, các viện nghiên cứu trong nước và các tác nhân phát triển khác nhằm tăng cường phát triển kinh tế - xã hội toàn diện ở Việt Nam.

Thủ tướng tham gia đối thoại tại VPDF 2014

Chủ đề bao trùm của Diễn đàn VDPF cho giai đoạn 2013-2015 là “Tạo quan hệ đối tác mới hướng tới tăng trưởng cạnh tranh, toàn diện và bền vững”.

Theo định hướng trên, VDPF 2015 sẽ diễn ra vào ngày 3/12 tới, tại Hà Nội với chủ đề “Hướng tới cạnh tranh, tăng trưởng toàn diện và bền vững”.

Xoay quanh chủ đề chính, VDPF 2015 sẽ có 2 phiên thảo luận chính.

Trong phiên thảo luận thứ nhất - “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020: Những định hướng chủ yếu”, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đối tác phát triển sẽ báo cáo kết quả chủ yếu về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, những nội dung chính của Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Trong đó, các bên sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến các giải pháp chính sách phát triển trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị và triển khai hội nhập sâu rộng và thực chất vào nền kinh tế thế giới trong giai đoạn 2016 - 2020; những thách thức khi thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Tại Phiên thảo luận thứ hai - “Đánh giá giữa kỳ 3 đột phá chiến lược của Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020”, các đối tác phát triển sẽ trình bày các đánh giá về kết quả thực hiện giữa kỳ 3 đột phá chiến lược trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, đề xuất các giải pháp cho thời gian còn lại thực hiện Chiến lược dưới góc nhìn của các đối tác phát triển.

Phiên thảo luận này sẽ tập trung vào 3 chủ đề chính là “xây dựng thể chế kinh tế thị trường hiện đại”, “tài chính cho phát triển kết cấu hạ tầng”, “phát triển nguồn nhân lực”.

Dự kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự và đối thoại với các đối tác phát triển tại Diễn đàn VDPF 2015.

Như thường lệ, trước ngày VDPF 2015 khai mạc 2 ngày, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – VBF cuối kỳ 2015 sẽ diễn ra vào ngày 01/12/2015, với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để hội nhập quốc tế”.

Diễn đàn dự kiến bao gồm các nội dung: Tổng quan môi trường kinh doanh; Thương mại, đầu tư, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; Ngân hàng và thị trường vốn; Nông nghiệp, giáo dục – đào tạo, ô tô – xe máy và khoáng sản./.