Theo Bộ Công Thương, h sơ đ trình ca Vit Nam cho biết, cá tra, cá basa có ý nghĩa kinh tế quan trng vi Vit Nam. Ngoài ra, loi cá này cung cp mt ngun protein lành mnh và phù hp vi người tiêu dùng M. Tuy nhiên, Hoa Kỳ li hn chế nhp khu loi cá này mt cách thiếu công bng và thiếu cơ s khoa hc.

Theo quy đnh ca WTO, Vit Nam có th yêu cu WTO gii quyết tranh chp nếu Hoa Kỳ không gii quyết trong vòng 60 ngày.

Trước đó, tháng 01/2018, Cc Phòng v thương mi (B Công Thương Vit Nam) cho biết, Vit Nam đã chính thc gi yêu cu ti Hoa Kỳ đ đ ngh tham vn trong khuôn kh Cơ chế gii quyết tranh chp WTO liên quan ti bin pháp chng bán phá giá mà Hoa Kỳ áp dng đi vi cá tra, basa nhp khu t Vit Nam. Vic tham vn là bước đu tiên, bt buc trong quy trình, th tc gii quyết tranh chp theo quy đnh ca WTO.

Theo đó, Vit Nam cho rng phương pháp quy v không (zeroing) mà Hoa Kỳ s dng đ tính biên đ phá giá cho doanh nghip Vit Nam (trong đt rà soát 5, 6 và 7) vi phm hai khía cnh, v mt pháp lý và v mt áp dng quy đnh ca Hip đnh Chng bán phá giá ca WTO (ADA).

Ngoài ra, Vit Nam khiếu ni Hoa Kỳ vi phm quy đnh ca Hip đnh ADA do không thc hin vic d b lnh áp thuế chng bán phá giá cho mt s doanh nghip Vit Nam mc dù các doanh nghip này đáp ng tiêu chí được d b thuế do có biên đ phá giá bng 0 trong ba ln liên tiếp.

Hoa Kỳ đang hạn chế nhập khẩu cá tra, cá basa

Chương trình thanh tra cá da trơn và chng bán phá giá được thc thi đy đ vào ngày 01/09/2017. Ti th trường Hoa Kỳ, cá da trơn là mt hàng thy sn duy nht b áp dng vic kim soát theo các quy đnh như mt hàng tht, gia cm bi B Nông nghip Hoa Kỳ (USDA) thay vì Cc qun lý Thc phm và Dược phm Hoa Kỳ như đi vi các mt hàng thy sn khác.

Tuy nhiên, chương trình thanh tra cá da trơn ca B Nông nghip Hoa Kỳ đt ra nhng yêu cu vượt quá nhng chun mc v kim soát an toàn thc phm ca th trường toàn cu và s là rào cn phi thuế quan có tm nh hưởng ln đến quan h thương mi. Nếu chương trình này được thc thi s gây ra nhng tn tht ln cho mt trong nhng ngành xut khu ch lc ca Vit Nam và tiêu tn nhiu triu USD ca ngân sách nhà nước Hoa Kỳ.

Các quy đnh ngt nghèo mà USDA áp dng trong Chương trình thanh tra cá da trơn được xây dng t các tiêu chun kim soát v tht, trng giá cm ca Hoa Kỳ áp đt cho sn phm cá tra, do đó nhiu quy đnh kht khe không phù hp vi thông l quc tế, quá mc cn thiết đi vi vic kim soát an toàn thc phm, có th cn tr thương mi cho c hai bên.

Cùng vi vic áp đt Chương trình thanh tra cá da trơn khi chưa có nhng chng c khoa hc đ áp dng các quy đnh quá mc cn thiết (theo tha thun SPS trong WTO), Hoa Kỳ còn đang áp thuế chng bán phá giá mt hàng cá tra phi lê đông lnh t Vit Nam t năm 2002 vi mc thuế ngày càng cao qua kết qu ca các kỳ xem xét hành chính. Vic này đã làm hn chế nhp khu cá tra t Vit Nam, nh hưởng đến t do thương mi gia các nước./.