Theo Thông tn xã Vit Nam, hai bên đã đt được gii pháp song phương đ gii quyết các vn đ tranh chp trong 2 v vic gii quyết tranh chp ti T chc Thương mi Thế gii (WTO) là v DS404 và DS429 (Vit Nam kin Hoa Kỳ vi phm các quy đnh ca WTO khi áp dng thuế chng bán phá giá đi vi sn phm tôm ca Vit Nam).

Việt Nam kiện Hoa Kỳ vi phạm các quy định của WTO khi áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm của Việt Nam

Trước đó, ngày 20/5, theo yêu cu ca Vit Nam, DOC đã trin khai các bước th tc đ thc thi các phán quyết ca WTO. DOC đã ban hành kết lun sơ b đ sa li biên đ phá giá ca Công ty C phn Tp đoàn Thu sn Minh Phú (Minh Phú) và xem xét d b lnh áp thuế chng bán phá giá cho Minh Phú.

Biên đ phá giá ca Minh Phú, theo kết lun sơ b ca DOC, là 0%, có nghĩa là Minh Phú không bán phá giá sn phm tôm vào Hoa Kỳ. Đng thi, DOC cũng đ xut d b lnh áp thuế chn bán phá giá tôm cho Minh Phú vì Minh Phú đã tha mãn các tiêu chí v vic d b lnh áp thuế riêng cho tng công ty.

C th là, vi kết lun mi nht ca DOC, Minh Phú có biên đ phá giá bng 0% (hoc mc không đáng k) trong 3 đt rà soát hành chính liên tiếp. Vi kết lun và đ xut này ca DOC thì Minh Phú, vi tư cách là nhà xut khu tôm hàng đu ca Vit Nam, đã được đưa ra khi din áp thuế chng bán phá giá khi xut khu tôm vào th trường Hoa Kỳ.

Không nhng thế, mt phn thuế chng bán phá giá mà Minh Phú đã tm np trong nhng năm trước đây s được hoàn li cho Minh Phú, d kiến lên ti nhiu triu USD. Cũng theo Cc Qun lý Cnh tranh, B Công Thương, vic Vit Nam và Hoa Kỳ đt được gii pháp song phương đ gii quyết v kin tôm là kết qu ca thin chí và n lc đàm phán t c 2 phía.

Vic Hoa Kỳ thc thi phán quyết ca WTO cũng góp phn quan trng trong vic th hin thin chí tăng cường mi quan h nhiu mt gia Vit Nam và Hoa Kỳ, nht là trong bi cnh 2 nước cùng là bên ký kết và cùng hướng đến vic phê chun và thc thi có hiu qu mt hip đnh thương mi t do tiêu chun cao là Hip đnh TPP.

V phía Vit Nam, đây là kết qu ca s phi hp cht ch, bn b và tích cc trong nhiu năm qua gia Chính ph, các lut sư tư vn cho Chính ph vi Hip hi Chế biến và Xut khu Thy sn Vit Nam (VASEP) và các doanh nghip ngành tôm, đc bit là Minh Phú.

Gii pháp song phương này cho thy, Chính ph Vit Nam luôn sn sàng s dng các din đàn phù hp, bao gm c cơ chế gii quyết tranh chp ca WTO, đ bo đm các quyn và li ích hp pháp ca doanh nghip Vit Nam./.