Cụ thể là, tháng 5/2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 5,01 tỷ USD, tăng 40,2% so với tháng 5/2020. Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt 1,75 tỷ USD, lâm sản chính ước đạt 1,52 tỷ USD, thủy sản đạt 750 triệu USD và chăn nuôi đạt 41 triệu USD.

Tháng 5/2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 5,01 tỷ USD

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 22,83 tỷ USD, tăng 30,3% so với 5 tháng/2020. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt 7,78 tỷ USD, tăng 13%; lâm sản chính đạt 7,06 tỷ USD, tăng 61,8%; thủy sản ước đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12%; chăn nuôi ước đạt 166 triệu USD, tăng 43,9%.

Tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á tăng 22,6%, đạt 10,62 tỷ USD; châu Mỹ tăng 62,7%, đạt 6,16 tỷ USD; châu Âu tăng 9,6%, đạt 2,3 tỷ USD; châu Phi tăng 17,6%, đạt 391 triệu USD; châu Đại Dương tăng 33,5%, đạt 306 triệu USD. Thị phần của các khu vực châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Đại Dương trong tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2021 lần lượt là: 46,5%; 27%; 10,1%; 1,7% và 1,3%.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Giá tri xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng 24,6% và tăng trưởng 63,6% so với cùng kỳ năm 2020; Trung Quốc-22,6% (+36,2%); Nhật Bản chiếm 6,6% (+9,6%) và Hàn Quốc chiếm 4,9% (+17,5%).

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 5 tháng đầu năm, ghi nhận nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng gồm: cao su, chè, gạo, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi, cá tra, tôm… Riêng cao su, chè, nhóm hàng rau quả, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Với hồ tiêu, dù khối lượng giảm nhưng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng nên giá trị xuất khẩu vẫn tăng (đạt 387 triệu USD, tăng 25,2%). Những mặt hàng khác tăng giá trị chủ yếu nhờ khối lượng, như: sản phẩm chăn nuôi, cá tra, tôm; sản phẩm gỗ, mây, tre, cói thảm, quế.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho biết, để tiếp tục làm tốt công tác xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, thời gian tới, Bộ sẽ chuẩn bị tổ chức các hội thảo, diễn đàn nhằm mở cửa thị trường, hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản về các hiệp định thương mại, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp, địa phương về thực thi chính sách, quy định của các thị trường xuất khẩu phù hợp với tình hình dịch Covid-19.

Về nhập khẩu, trong tháng 5/2021, kim ngạch nhập khẩu nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 4,37 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2021 đạt 19,57 tỷ USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 7,04 tỷ USD, tăng 126,9%; Giá trị nhập khẩu chăn nuôi ước đạt 1,52 tỷ USD, tăng 23,2%; Giá trị nhập khẩu thuỷ sản ước đạt 0,88 tỷ USD, tăng 25,8%; Giá trị nhập khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,34 tỷ USD, tăng 42,3%.

Tổng giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam từ các thị trường thuộc khu vực châu Mỹ (chiếm 21,5% thị phần), châu Phi (2,6%), châu Á (39,6%), châu Âu (3,7%) và châu Đại Dương (4,1%) đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, ước nhập khẩu từ các thị trường thuộc khu vực châu Mỹ tăng 26,1%, đạt 4,2 tỷ USD; châu Phi tăng 66,8%, đạt 504,6 triệu USD; châu Á tăng 95,9%, đạt 7,7 tỷ USD; châu Âu tăng 4,4%, đạt 724,9 triệu USD; châu Đại Dương tăng 107,4%, đạt 793,9 triệu USD.

Campuchia, Trung Quốc, Hoa Kỳ là 3 thị trường cung cấp các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất cho Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2021, với thị phần trong tổng giá trị nhập khẩu đạt lần lượt là 11,8% (giá trị nhập khẩu tăng 614,6%), 10,2% (+41,3%), 9,2% (+17,6%)./.