Tài liệu dài 77 trang này nhc li 12 ưu tiên mà Th tướng Anh Theresa May đề cập trong phát biểu hi tháng 1, trong đó nhn mnh nước Anh s tìm kiếm mt tha thun thương mi t do toàn din vi EU nhưng không bao gm quy chế chuyn tiếp vô thi hn.

Ngày 2/2, Chính ph Anh đã công b "Sách trng" đ ra các kế hoch c th cho các cuc đàm phán sp ti v s kin Brexit.

Sách trng cũng cho biết, cn có thi gian đ tiến hành bt kỳ cuc đàm phán mi nào v các vn đ, như: kim soát người nhp cư và h thng thuế quan sau khi ri EU. Nhng mc tiêu mà bà May đưa ra còn bao gm vic nước Anh s tiếp tc hp tác an ninh vi EU, duy trì khu vc đi li chung gia Anh và Cng hòa Ireland, đng thi tiếp tc có nhng "đóng góp hp lý" vào ngân sách EU...

Kế hoạch này cơ bản đã được bà May đề ra từ tháng trước, nhưng các nhà làm luật Anh yêu cầu làm rõ hơn. Theo giới phân tích, việc thủ tướng Anh công bố Sách trắng là nhằm giành sự ủng hộ của các nhà làm luật trong quá trình Brexit.

Trước đó, ngày 1/2, H vin Anh đã vượt qua cuc b phiếu đu tiên cho D lut Brexit, m đường cho Th tướng Theresa May kích hot Điu 50 Hip ước Lisbon đ Anh ri khi EU. D lut này sau đó s được chuyn lên Thượng vin đ tho lun t ngày 20/2 và có th được chính thc phê chun vào ngày 7/3 ti.

Có th thy, quá trình Brexit din ra khá nhanh chóng so vi d kiến ban đu ca bà May. Vào hi tháng 7 năm ngoái, khi va mi nhm chc và b Tng thng Pháp Hollande và Th tướng Đc Merkel thúc gic sm kích hot đàm phán Brexit, bà May đã bình tĩnh và cương quyết rng bà không có ý đnh s vi vàng trong chuyn này, rng chính ph Anh cn có thi gian chun b trước khi vào cuc đàm phán.

Tuy nhiên, tính đến thi đim này, ch chưa đến mt năm sau, cuc b phiếu đu tiên cho D lut Brexit đã din ra hết sc thành công cho thy nhng gì bà May làm được đã hoàn toàn khác xa so vi thái đ lúc đu ca bà.

Vy ti sao li có s thay đi nhanh đến chóng mt trong hướng đi ca Th tướng Anh ch trong mt thi gian ngn?

Cách đây na tháng, vào ngày 16/01/2017, trong cuc tr li phng vn báo The Times of London ca Anh và báo Bild ca Đc, Tng thng M đc c Donald Trump khng đnh rng, s kin người dân nước Anh chn ri EU là s kin tuyt vi và cnh báo EU có th phân rã, nếu gii lãnh đo liên minh không thay đi.

Thm chí, ông cũng thng thng tuyên b rng, ông ng h tha thun thương mi M - Anh thi hu Brexit, bi điu đó là tt cho c hai quc gia. "Chúng tôi s c gng nhanh chóng hoàn tt tho thun phù hp vi tình hình hai nước, theo đúng tiêu chun ca các hip đnh thương mi song phương”, ông Donald Trump cho biết.

Và tt nhiên, đ đt được nhng gì như ông Trump nói, thì Anh phi đm bo rng không còn s ràng buc nào t EU. Vy nên nếu như bà Theresa May mun có mt tha thun song phương nào vi ông Donald Trump, thì vic đy nhanh quá trình Brexit là điu tt yếu.

Như vy, trên thc tế chính ông Trump mi là người tác đng mnh m đến quá trinh Brexit ch không phi là Th tướng Theresa May./.

Tham kho t các ngun:

https://fortune.com/2017/02/01/theresa-may-brexit-donald-trump/

http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ly-do-nao-khien-ba-may-thuc-day-nhanh-qua-trinh-brexit-3328305/