Thực hiện văn bản số 2840/BCT-XNK, ngày 26/5/2022 của Bộ Công Thương về việc xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng, sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan hữu quan lựa chọn, tổng hợp và đăng tải danh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương để tham khảo ý kiến công luận.

Bộ Công Thương công bố danh sách 281 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021
Bộ Công Thương đã xét chọn được 281 doanh nghiệp (tương đương với 289 lượt doanh nghiệp theo 27 ngành hàng).

Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong các lĩnh vực: hải quan, thuế, môi trường…

Sau một thời gian đăng tải danh sách sơ tuyển, tiếp thu các ý kiến phản hồi, ngày 02/12/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2615/QĐ-BCT phê duyệt danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021.

Trên cơ sở đề xuất của 54 cơ quan, tổ chức xét chọn (bao gồm các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng, sở công thương các tỉnh, thành phố), Bộ Công Thương đã xét chọn được 281 doanh nghiệp (tương đương với 289 lượt doanh nghiệp theo 27 ngành hàng).

Danh sách chính thức “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021 đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn) và trang thông tin điện tử của một số cơ quan hữu quan.

Bộ Công Thương hy vọng, các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy thành tích trong thời gian tới để khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng doanh nghiệp thế giới./.