Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, ngày 30/06/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, như sau:

Về cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

- Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, ngày 28/04/2016 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia giai đoạn 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 66/TB-VPCP, ngày 27/04/2016 về tình hình triển khai Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp.

Về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là chính sách hộ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đề xuất biện pháp đẩy mạnh việc thực hiện hoặc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia và các quỹ khu vực tư nhân...

- Nghiên cứu việc thành lập, tổ chức, vận hành các mô hình vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình tăng tốc đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp theo hình thức đối tác công tư với sự tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức, cả nhân trong và ngoài nước.

- Xây dựng cơ chế tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Về bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng khi tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp

- Trình Chính phủ cho ý kiến về dự án Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tháng 07/2016. Phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện quy định về thủ tục phá sản doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho việc phá sản.

- Kiện toàn Hội đồng Khuyến khích Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế. Đẩy mạnh sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xã hội phát triển và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh.

Về đôn đốc theo dõi tình hình triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP của các bộ, ngành, địa phương

- Xây dựng và công bố chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, định kỳ hàng năm khảo sát, đánh giá, xếp hạng và công khai kết quả trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

- Các đơn vị trong Bộ cũng sẽ phải có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo từng quý về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành theo lĩnh vực phụ trách đã nêu tại Nghị quyết số 35/NQ-CP để tổng hợp báo cáo Chính phủ./.