Theo đó, ngày 08/07/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Nghị quyết 60 nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành liên quan tham gia vào thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục những hạn chế về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong nửa đẩu năm 2016, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Những nhiệm vụ cơ bản gồm: Khẩn trương rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc; Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Giao chi tiết và triển khai kế hoạch năm 2016 đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án được hỗ trợ…

Đặc biệt, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ theo dõi, rà soát tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ, ngành trung ương và địa phương. Theo dõi sát tiến độ giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ theo dõi, rà soát tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ, ngành trung ương và địa phương.

Để hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ phân công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khẩn trương ban hành Công văn số 409/BKHĐT-TH về việc phân công nhiệm vụ đến các đơn vị trực thuộc liên quan thực hiện Nghị quyết 60. Những nội dung chính, gồm:

Một là, Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Vụ Kinh tế Đối ngoại, Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân, cùng các đơn vị chủ trì xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công chủ động rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý về đầu tư công.

Hai là, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư chủ trì, phối hợp với các Vụ Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, Vụ Tài chính Tiền tệ khẩn trương thẩm định, trình quyết định đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ba là, các vụ quản lý chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là chủ chương trình tập trung rà soát, hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình. Khẩn trương Dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi trong vòng 7 ngày kể từ ngày Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu, hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi trình lãnh đạo Bộ theo đúng kế hoạch.

Bốn là, các vụ quản lý ngành, lĩnh vực, chương trình khẩn trương tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư công theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Đồng thời, các vụ : Kinh tế Nông nghiệp, Kinh tế Địa phương và lãnh thổ, Lao động - Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trước ngày 20/07/2016 thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với toàn bộ các dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia của các địa phương đã gửi văn bản trước ngày 30/06/2016.

Năm là, các vụ quản lý bộ, ngành trung ương, Vụ Kinh tế Địa phương và lãnh thổ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân chịu trách nhiệm theo dõi, thanh kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016.

Sáu là, các vụ quản lý ngành, lĩnh vực, chương trình rà soát ký các dự án đã được kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch năm trước sang năm sau, nhưng đến hết thời gian quy định vẫn không giải ngân hết số vốn kéo dài này, chỉ báo cáo lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài những dự án thật sự cần thiết do nguyên nhân khách quan không thể thực hiện hết kế hoạch. Đối với các dự án đến ngày 30/09/2016 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2016, không bố trí kế hoạch năm 2017 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2016 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2017./.