Nhng yếu t bt li nh hưởng đến sn xut nông nghip trong năm 2016

Trong c năm 2016, thiên tai xy ra liên tc vi mc độ khc lit. Đợt rét đậm, rét hi xy ra các tnh min núi phía Bc đã gây ra thit hi ln cho sn xut. Tiếp theo đó là hn hán khc lit ti các tnh Nam Trung b, Tây Nguyên, đặc bit là hn hán và xâm nhp mn k lc trong vòng 100 năm qua Đồng bng sông Cu Long – Vùng sn xut nông nghip trng đim ca c nước, là nguyên nhân ch yếu dn đến vic tăng trưởng âm ca toàn ngành nông nghip trong 6 tháng đầu năm.

Nhng tháng cui năm, 8 tnh Nam Trung b hng chu 5 đợt mưa lũ lch s vi lượng mưa lên đến 2.300mm - 2.700mm. Theo nhn định ca các chuyên gia, chưa bao gi khu vc Nam Trung b xy ra tình trng mưa dn dp, lượng mưa rt ln và din ra trên din rng như vy.

Theo s liu ca Ban ch đạo Trung ương phòng chng thiên tai, trong năm 2016 thiên tai đã gây ra thit hi rt ln (k c người và tài sn). Ch riêng đợt hn, mn trong nhng tháng đầu năm 2016 đã khiến 1 triu người thiếu nước ngt trong sinh hot, 300.000 ha lúa gim năng sut t 30%-80%, nhiu din tích phi b không hoc có gieo trng, nhưng năng sut gim nhiu. Toàn v Đông xuân c nước đã gieo trng được 3,08 triu ha, gim 30 nghìn ha (-1%); Năng sut đạt 63 t/ha, gim 3,5 t/ha (-5,3%), sn lượng ch đạt 19,40 triu tn, gim 1,29 triu tn (- 6,2%). Trong đó riêng vùng ĐBSCL sn lượng đạt 10 triu tn, gim 1,14 triu tn (-10,2%). Tính chung din tích gieo trng lúa c năm đạt 7,79 triu ha, gim 40 nghìn ha (-0,5%); năng sut ước đạt 56 t/ha, gim 1,6 t/ha (-2,8%), là mc gim năng sut khá sâu so vi mc biến động hàng năm, dn đến sn lượng lúa c năm ước đạt 43,6 triu tn, gim 1,5 triu tn (-3,3%), trong đó sn lượng lúa ti khu vc ĐBSCL đạt 24,2 triu tn, gim 1,37 triu tn (-5,4%).

Theo s liu tng hp ca B Nông nghip và Phát trin Nông thôn, tng s người chết trong năm 2016 do thiên tai là 253 người, tng s tin b thit hi là 39.000 t đồng, 700.000 ha lúa và hoa màu, 400.000 ha cây ăn qu, 1.410 tàu thuyn b chìm và phá hy.

S c ô nhim môi trường bin ti 4 tnh min Trung gây tác động ln, lâu dài đến sinh kế ca các h dân làm ngh đánh bt hi sn, dch v hu cn phc v đánh bt hi sn, kinh doanh dch v du lch… ti các tnh b nh hưởng; gây tâm lý lo ngi và nh hưởng đến tiêu th hi sn trong nhân dân c nước, đặc bit là nhân dân 4 tnh có môi trường bin b nh hưởng.

Th trường xut khu nông sn trong năm 2016 cũng có nhiu khó khăn do phi đối mt vi các rào cn thương mi ngày càng phc tp và kht khe; cnh tranh gay gt bi nhiu quc gia đẩy mnh sn xut và xut khu nông sn. V giá c, ngoài giá go, ht điu tăng nh (go tăng khong 5,5% so vi năm 2015; ht điu tăng 12,3%), hu hết các mt hàng nông sn ch lc xut khu khác ca Vit Nam đều gim: h tiêu gim 16%, sn và sn phm sn gim 15,1%; cà phê gim 6%, chè các loi gim 2,6%, giá cao su nhiu năm đã mc thp nhưng vn tiếp tc gim khong 1,5%...

Năm 2016, hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân

Mt s kết qu đạt được ca nông nghip Vit Nam

Phc hi tăng trưởng sau 2 quý đầu tăng trưởng âm, cơ cu kinh tế ni ngành tiếp tc chuyn dch theo hướng tích cc

Theo s liu ca Tng cc Thng kê, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng ngành nông nghip gim 0,18%. Tuy nhiên, vi nhng n lc ca Chính ph và toàn ngành nông nghip, sn xut nông nghip đã tng bước phc hi, quý sau tăng cao hơn quý trước. Tc độ tăng GDP toàn ngành c năm đạt khong 1,36%; giá tr sn xut (theo giá so sánh năm 2010) tăng 1,44%, trong đó: Trng trt gim 0,9%, chăn nuôi tăng 5,4%; lâm nghip tăng 6,17%; thu sn tăng 2,91%. Đây là kết qu quan trng, khng định s ch đạo, điu hành kế hoch là đúng hướng, kp thi.

S h nông, lâm nghip và thy sn gim nhanh. Tính chung c giai đon 2006-2016 s h nông, lâm nghip và thy sn gim 10,9% tương đương 1,14 triu h, trong đó riêng 5 năm gn đây s h nông, lâm nghip và thy sn gim 1,05 triu h. T năm 2011 đến năm 2016, bình quân mi năm gim hơn 200 nghìn h nông, lâm nghip và thy sn.

V cơ cu kinh tế ni ngành nông, lâm nghip và thy sn tiếp tc chuyn dch theo hướng tích cc, t trng giá tr sn xut ngành thy sn trong toàn ngành tăng t 22,64% năm 2015 lên 22,94% năm 2016; Lâm nghip tăng t 3,09% lên 3,24%; Nông nghip gim t 74,26% xung 73,29%. Riêng trong ni ngành nông nghip, t trng chăn nuôi tăng t mnh t 25,7% năm 2015 lên 26,8% trong năm 2016.

An toàn v sinh thc phm được quan tâm và có chuyn biến tích cc

Th tướng Chính ph đã có Ch th 13/CT-TTg, ngày 09/05/2016 v trách nhim qun lý nhà nước v an toàn thc phm. Qua đó, cht lượng v sinh an toàn thc phm đã tng bước được nâng lên.

Theo báo cáo ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn, kết qu giám sát an toàn thc phm trong năm cho thy, năm 2016 đã hoàn thành: t l mu tht tươi vi phm cht cm Salbutamol ch là 6/1.345 mu (chiếm 0,44%), đặc bit trong 06 tháng cui năm (t tháng 7-12) không phát hin Salbutamol trong các mu tht kim nghim; t l mu rau, c, qu vượt mc gii hn cho phép là 12/293 mu (chiếm 4,1%), gim so vi năm 2015 (7,76%). Kết qu kim tra, đánh giá phân loi cho thy t l cơ s sn xut, kinh doanh nông sn được kim tra đạt yêu cu v điu kin đảm bo an toàn thc phm đã tăng lên 91,68%, tăng 12,4% so vi năm 2015 (81,6%), vượt ch tiêu đề ra cho năm 2016 là tăng 10% so vi 2015.

Hình thc t chc sn xut trong nông nghip đã có bước chuyn biến mnh, bước đầu hình thành xu thế đầu tư vào nông nghip công ngh cao

Sau khi Lut Hp tác xã năm 2012 có hiu lc, s lượng hp tác xã (HTX) tiếp tc tăng, trung bình tăng 321 HTX/năm. Đã xut hin ngày càng nhiu HTX hot động theo lut, dn thích nghi vi cơ chế th trường. Đến nay, c nước có 18 liên hip HTX nông nghip và 10.854 HTX nông nghip vi hơn 5,2 triu thành viên HTX nông nghip; bình quân có 483 thành viên/ HTX; trên 100.000 t hp tác hot động trong lĩnh vc nông nghip; có 29.853 trang tri vi giá tr nông sn hàng hóa bình quân mt trang tri đạt khong 1,5 t đồng/năm.

V thu hút đầu tư tư nhân, phát trin doanh nghip: Ngh định 210/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 v chính sách thu hút tư nhân đầu tư vào nông nghip, nông thôn được thc hin. Đến nay, đã có rt nhiu tp đoàn kinh tế ln trong nước đã quan tâm tham gia vào tái cơ cu nông nghip trc tiếp đầu tư vào các chui nông sn t sn xut đến tiêu th và tr thành nhng đầu tu v sn xut quy mô ln, công ngh cao nhiu địa phương (Câu lc b Nông nghip công ngh cao đã ra đời vi hơn 200 thành viên là các công ty, tp đoàn ln trong nước).

Nhiu tp đoàn kinh tế đa quc gia (Cargill Inc., Cisco Vietnam, DuPont Vietnam, METRO Cash & Carry Vietnam, Nestlé, PepsiCo Vietnam, Monsanto Vietnam, Syngenta Asia Pacific, Unilever Vietnam, Yara International...) cũng đang phi hp vi B Nông nghip và Phát trin nông thôn trin khai các mô hình đối tác công - tư t sn xut đến tiêu th đối vi rau, hoa qu; cà phê, chè, thu sn và nhiu nhóm hàng hoá nông sn khác.

Xut khu nông sn tiếp tc tăng cao

Trong bi cnh có nhiu bt li cho sn xut, tình hình tái cơ cu kinh tế nông nghip tiếp tc đúng hướng, mt s mt hàng ch lc có li thế được quan tâm phát trin theo hướng sn xut hàng hóa.

Kim ngch xut khu nông, lâm và thy sn tiếp tc tăng mnh, ước đạt khong 32,1 t USD (bao gm c g và sn phm g), tăng 1,7 t USD so vi năm 2015; thng dư thương mi đạt khong 7,5 t USD. Có 10 mt hàng có kim ngch xut khu t 1,0 t USD tr lên (thy sn, cao su, cà phê, tiêu, sn và sn phm sn, rau qu, go, chè các loi, ht điu, g và sn phm g).

Nhiu mt hàng có kim ngch tăng cao, như: cà phê tăng 25,5%, ht điu tăng 18,3%, ht tiêu tăng 12,7%, thy sn tăng 6,9%... đặc bit là mt hàng rau qu ln đầu tiên đạt kim ngch 2,4 t USD vượt qua mt hàng go, tăng 31,2% so vi năm 2015.

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm và thủy sản năm 2016 đạt khoảng 32,1 tỷ USD (bao gồm cả gỗ và sản phẩm gỗ)

Còn nhiu tn ti, hn chế

đã đạt được nhng kết qu tích cc, nhưng ngành nông nghip vn còn nhiu tn ti, hn chế đã được nhn định trong thi gian dài, nhưng chm được khc phc. Đó là tình trng lưu thông, s dng các loi vt tư phân bón, thuc bo v thc vt, thuc thú y và s dng cht cm trong sn xut thc ăn chăn nuôi, tuy đã có nhng chuyn biến tích cc, song vn còn nhng v vic gây bc xúc trong xã hi. Riêng t l mu thy sn nuôi vi phm ch tiêu hóa cht, kháng sinh cm và vượt gii hn cho phép năm 2016 là tăng so vi năm trước (chiếm 3,68% tăng 2,24% so vi năm 2015).

Công tác ci cách hành chính to thun li cho doanh nghip, nhà đầu tư thc hin còn chm; quá trình phi hp gia các cơ quan qun lý nhà nước trong xem xét gii quyết các vn đề ca nhà đầu tư còn chm, hiu qu chưa cao. Mt s tiêu cc trong qun lý nhà nước v qun lý cht lượng làm nh hưởng đến sn xut và tâm lý người tiêu dùng. Công tác quy hoch và qun lý quy hoch còn chưa cht ch, thiếu chế tài hiu lc và hiu qu.

Bên cnh đó, chuyn dch cơ cu kinh tế, cơ cu li sn xut nông nghip còn chm, chưa thc s rõ nét, chưa thc s gn vi xây dng nông thôn mi và gim nghèo bn vng, thích ng vi biến đổi khí hu.

Cơ chế, chính sách khuyến khích tích t rung đất to mô hình sn xut hàng hóa tp trung chưa đủ mnh và rõ nét. Mc dù sn xut theo mô hình cánh đồng ln đem li hiu qu sn xut cao, tuy nhiên hin nay quy mô sn xut ca cánh đồng ln so vi tng din tích gieo trng ca c nước vn còn khá khiêm tn, ch chiếm 3,9%. Tc độ nhân rng mô hình cánh đồng mu ln còn chm, s h tham gia phong trào vn còn thp. Năm 2016 c nước có khong 619 nghìn h tham gia sn xut theo mô hình cánh đồng ln. Bình quân s h tham gia mt cánh đồng ln là 274 h/cánh đồng, trong đó cao nht khu vc Đồng bng sông Hng (375 h/cánh đồng); thp nht khu vc Đông Nam b(50 h/cánh đồng).

Ngoài ra, mi liên kết trong sn xut, chế biến, tiêu th sn phm nông nghip còn hn chế. Hin nay, t l din tích gieo trng theo mô hình cánh đồng ln được ký hp đồng bao tiêu trước khi sn xut ca c nước trung bình đạt 29,2%, trong đó có đến 12/48 tnh có t l này đạt 100%, 9/48 tnh đạt dưới 10%. Chưa to được nhng sn phm nông nghip có thương hiu quc gia, giá tr gia tăng cao.

Thu hút ngun lc xã hi đầu tư vào ngành còn thp, chưa tương xng vi tim năng và nhu cu phát trin ca ngành (lc lượng doanh nghip nông nghip rt ít, chiếm khong 1% c nước). Vn đầu tư t ngân sách nhà nước b ct gim gây khó khăn trong thc hin các mc tiêu h tr phát trin sn xut ca ngành.

Nhim v và gii pháp phát trin ngành nông nghip trong năm 2017

Ti Ngh quyết s 23/2016/QH14, ngày 07/11/2016 ca Quc hi v Kế hoch phát trin kinh tế - xã hi năm 2017, định hướng phát trin ngành nông nghip là “Tp trung thc hin cơ cu li nông nghip gn vi xây dng nông thôn mi, thu hút mnh doanh nghip đầu tư vào nông nghip, nông thôn; nhân rng mô hình sn xut hiu qu, s dng công ngh cao, liên kết sn xut theo chui giá tr, bo đảm an toàn thc phm”. Để đạt được mc tiêu trên, cn thc hin quyết lit, có hiu qu mt s nhim v trng tâm sau:

Mt là, thc hin tt các quy định v bo đảm cht lượng nông sn; bo v môi trường, phòng chng dch bnh. Rà soát và thc hin tt các quy hoch xây dng các vùng nguyên liu, vùng chuyên canh.

Hai là, đầu tư nâng cao năng lc h thng kho, kim nghim, kim định cht lượng vt tư đầu vào, sn phm đầu ra; Quyết lit trong vic ngăn chn cht cm, tn dư thuc bo v thc vt, kháng sinh trong nông sn.

Ba là, ci cách th tc hành chính: Gim gánh nng cho doanh nghip trong vic tuân th các quy định liên quan đến phí, l phí, chế độ kế toán và tăng mc độ tin cy (đơn gin hoá) các báo cáo tài chính.

Bn là, khuyến khích và thúc đẩy quá trình tích t rung đất nhm to quy mô sn xut ln trong nông nghip thông qua vic dn đin đổi tha và xóa b hn đin đối vi các loi đất nông nghip, phát trin th trường quyn s dng đất nông nghip. Rà soát các quy hoch sn xut, quy hoch h tng phc v sn xut để thích ng lâu dài vi biến đổi khí hu, đặc bit là tình trng hn hán, xâm nhp mn, bão lũ s din ra vi tn sut cao và mc độ thường xuyên hơn.

Năm là, Nhà nước cn có nhng chính sách thu hút phù hp, h tr doanh nghip vượt qua nhng khó khăn, ri ro trong sn xut, nâng cao sc cnh tranh, c th cn tp trung hoàn thin các gii pháp x lý tranh chp để thc hin hp đồng kinh tế, giúp doanh nghip có th yên tâm hơn đầu tư vào nông nghip vn rt ri ro.

Bên cnh đó, các địa phương cn quan tâm b trí vn ngân sách địa phương (2-5%) để thc hin theo quy định ca Ngh định 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013; Tiếp tc tháo g khó khăn để tăng cường kh năng cho các doanh nghip tiếp cn các ngun tín dng, đặc bit các ngun vn tín dng ưu đãi.

Cùng vi vic sa đổi Ngh định 210, để h tr làn sóng khi nghip trong nông nghip, Ngành phi tiếp tc rà soát các điu kin kinh doanh bo đảm thc hin nht quán nguyên tc hiến định và lut định là ”người dân và doanh nghip được quyn t do đầu tư kinh doanh tt c các ngành, ngh mà pháp lut không cm”. Đối vi các điu kin kinh doanh phi bo đảm công khai, minh bch, khách quan, tiết kim thi gian, chi phí tuân th ca nhà đầu tư và ch quy định các ngành, ngh đầu tư kinh doanh có điu kin khi liên quan đến các lý do quc phòng, an ninh quc gia, trt t, an toàn xã hi, đạo đức xã hi, sc khe ca cng đồng./.

Tài liu tham kho:

1. Quc hi (2016). Ngh quyết s 23/2016/QH14, ngày 07/11/2016 ca Quc hi v Kế hoch phát trin kinh tế- xã hi năm 2017

2. B Kế hoch và Đầu tư (2016). Báo cáo Tình hình thc hin Kế hoch phát trin kinh tế - xã hi năm 2016, d kiến kế hoch phát trin kinh tế - xã hi năm 2017, tháng 10/2016

2. B Kế hoch và Đầu tư (2016). Báo cáo Tình hình thc hin Kế hoch phát trin kinh tế - xã hi tháng 12 và c năm 2016, tháng 12/2016

3. Ban ch đạo Trung ương phòng chng thiên tai (2016). Báo cáo tng hp tình hình thit hi năm 2016, tháng 12/2016

4. Tng cc Thng kê (2016). Báo cáo tình hình kinh tế - xã hi năm 2016