TS. Lê Thanh Tiệp - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Đắc Hà - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện.

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh, một trong những đô thị lớn nhất Việt Nam, nhằm khám phá ý định sử dụng ô tô điện của người tiêu dùng tại đây thông qua khảo sát 262 cá nhân sống tại TP. Hồ Chí Minh và chưa từng mua hoặc sở hữu ô tô điện. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Chính sách khuyến khích tài chính; Quan tâm về môi trường; Nhận thức tính hữu ích; Nhận thức kiểm soát hành vi; Thái độ đối với ô tô điện là 5 nhân tố có tác động tích cực đến Ý định sử dụng ô tô điện. Bên cạnh đó, Nhận thức tính hữu ích có tác động tích cực đến Thái độ đối với ô tô điện. Trong khi đó, Nhận thức rủi ro có tác động ngược chiều đến Ý định sử dụng ô tô điện và Thái độ đối với ô tô điện. Kết quả phân tích cũng cho thấy, Thái độ đóng vai trò quan trọng và là nhân tố trung gian trong mối quan hệ giữa Nhận thức tính hữu ích và Ý định sử dụng ô tô điện, cũng như giữa Nhận thức rủi ro và Ý định sử dụng ô tô điện.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây