Tín hiu vui t con s doanh nghip thành lp mi

Theo s liu thng kê t Cơ s d liu quc gia v đăng ký doanh nghip, s doanh nghip đăng ký thành lp c năm 2016 là 110.100, tăng 16,2% so vi năm 2015. S vn đăng ký là 891.094 t đng, tăng 48,1% so vi cùng kỳ năm 2015. T trng vn đăng ký bình quân đt 8,09 t đng cho mi doanh nghip thành lp mi.

Các doanh nghip thành lp mi đã đăng ký to vic làm cho gn 1,3 triu lao đng. Lĩnh vc kinh doanh có t l doanh nghip thành lp mi tăng cao so vi cùng kỳ 2015 là: Kinh doanh bt đng sn (tăng 83,9%); Y tế và hot đng tr giúp xã hi (tăng 52%); Giáo dc và đào to (tăng 43,1%).

Năm 2016, doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục

Đim sáng ca bc tranh doanh nghip năm 2016, không ch con s k lc v doanh nghip thành lp mi, mà còn s doanh nghip quay tr li hot đng là 26.689 doanh nghip, tăng 24,1% so vi cùng kỳ năm 2015. Phân theo vùng lãnh th, duy nht vùng Trung du và min núi phía Bc có s doanh nghip quay tr li hot đng gim so vi năm 2015, còn li tt c các vùng đu có s doanh nghip quay tr li hot đng tăng, nhiu nht là Tây Nguyên; tiếp đó là Đông Nam B; Bc Trung B và Duyên hi min Trung...

Nhn đnh v tình hình đăng ký doanh nghip năm 2016, Th trưởng B Kế hoch và Đu tư Đng Huy Đông nhn mnh: “Đây là nhng con s hết sc “sng đng” v s tăng trưởng ca doanh nghip Vit Nam nhng năm gn đây. Điu đó cho thy, “sc sng” ca môi trường kinh doanh và nhng cơ hi đu tư kinh doanh tiếp tc m ra, th trường chc chn s cnh tranh hơn và đây chính là đng lc phát trin kinh tế trong thi kỳ hi nhp”.

Tìm nhng đng lc ci cách mi cho doanh nghip

Có th thy, nhng chính sách, nhng ci cách trong vic xây dng môi trường đu tư, kinh doanh đã phát huy được vai trò tiếp thêm sinh khí cho doanh nghip phát trin.

Bà Trn Th Hng Minh, Cc trưởng Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh, B Kế hoch và Đu tư khng đnh, nim tin ca doanh nghip th hin s lượng thành lp mi tăng cao, đc bit k t khi Lut Doanh nghip, Lut Đu tư 2014 có hiu lc thi hành. Có th nói, tinh thn ci cách ca hai lut trên đã thi mt lung sinh khí mi vào môi trường kinh doanh, khích l ý chí khi nghip, lp nghip ca cng đng doanh nghip.

Nói cách khác, chính chính s chun hóa ln đu tiên ca h thng quy đnh v điu kin kinh doanh, bãi b hơn 6.000 giy phép con, 20 ngành, ngh kinh doanh có điu kin, cũng như thông đip không hình s hóa các quan h kinh tế, ch thanh tra, kim tra doanh nghip 1 ln/năm... ca Chính ph đã có tác đng tích cc.

Kết qu ca s n lc này còn được th hin trong bng xếp hng "Thúc đy thương mi xuyên biên gii 2016" mi được công b gn đây, đó là môi trường thương mi ca Vit Nam tăng 14 bc lên v trí th 73/136 nn kinh tế. Còn theo Báo cáo Ch s thun li kinh doanh ca Ngân hàng thế gii công b vào cui tháng 10/2016, môi trường kinh doanh ca Vit Nam được ghi nhn có s ci thin mnh m nht t năm 2007 đến nay, tăng 9 bc (t v trí 91/189 lên v trí 82/190 ca bng xếp hng).

Tuy nhiên, cũng phi lưu ý rng, bên cnh nhng đim sáng trong bc tranh doanh nghip năm 2016, thì cũng nhn thy mt s bt cp, đó là: s lượng doanh nghip gii th, ngng kinh doanh có thi hn trong năm 2016 tăng so vi cùng kỳ năm 2015 (12.373 doanh nghip gii th, tăng 30,7%; 19.995 doanh nghip đăng ký tm ngng kinh doanh có thi hn, tăng 27,8%).

Bên cnh đó, mt đim cn lưu ý là t l doanh nghip thành lp mi trong lĩnh vc bt đng sn tăng ti 83,9%. Điu này cho thy, th trường bt đng sn đang hi phc mnh m. Song, đây cũng là đim lo ngi, bi nhng khon n xu ngân hàng đa phn thuc v bt đng sn. S phát trin thái quá, bt đng sn cũng gây ra nhiu vn đ tiêu cc cho nn kinh tế, như: môi trường, giao thông, cht lượng cuc sng, chênh lch đô th - nông thôn…

Cũng cn phi nhc li mt con s được Th trưởng B Kế hoch và Đu tư Đng Huy Đông cnh báo ti cuc hp giao ban ca B cui tháng 06/2015, đó là Vit Nam hin nay có khong 63%-65% doanh nghip hot đng phi sn xut. Theo nhn đnh ca Th trưởng Đông, đi vi nước ta, đây thc s là điu đáng quan ngi. Bi, ch có sn xut mi to ra ca ci vt cht cho xã hi, có vt cht thì mi to ra nhiu công ăn vic làm, đm bo được giá tr ca đng tin và to nên thc lc ca nn kinh tế.

Nhng bt cp trên ca nn kinh tế cho thy, bên cnh các điu kin thun li ca khung kh chính sách mi và nhng cơ hi m ra trong thi kỳ đt nước hi nhp, thì nhng hn chế c hu chưa được gii quyết trit đ, như: vay vn, lãi sut, nhân lc, chi phí không chính thc, tư duy “ăn xi, thì”... vn là rào cn gây khó khăn cho hot đng sn xut, kinh doanh, cũng như năng lc cnh tranh ca doanh nghip trong nước.

Do đó, đ thc hin thành công mc tiêu ca Ngh quyết 35 là đến năm 2020 có ít nht 1 triu doanh nghip hot đng hiu qu trong nn kinh tế, thì vn cn có nhiu vic phi làm, trong đó đc bit là các gii pháp thúc đy khi nghip.

Theo bà Trn Th Hng Minh, s n lc ca h thng cơ quan đăng ký kinh doanh ch đ đ to làn sóng khởi nghiệp, đăng ký mi ca doanh nghip. Còn đ doanh nghip phát trin tt sau đăng ký kinh doanh, thì cn có s chung tay ca các cơ quan qun lý nhà nước, các đa phương trong vic ci thin môi trường kinh doanh, to điu kin cho doanh nghip.

Đng quan đim, ông Vũ Tiến Lc, Ch tch Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam nhìn nhn, thúc đy phong trào khi nghip là quan trng, nhưng quan trng hơn phi đm bo cho nhng doanh nghip sau đăng ký hot đng hiu qu.

“Thông đip ca Chính ph đã đ mnh, chính sách đã nhiu, đnh hướng đã rõ. Vì vy, điu quan trng trong năm ti là hành đng nhm rút ngn khong cách gia chính sách và thc tế, xoá b s khác bit gia văn bn và thc thi, to môi trường kinh doanh tt nht cho doanh nghip phát trin”, ông Lc nhn mnh.

Mt đim đáng chú ý đó là, D tho Lut H tr Doanh nghip nh và va đã được trình cho ý kiến ti kỳ hp th 2 ca Quc hi khoá XIV (tháng 10/2016). D kiến s được thông qua vào kỳ hp th 3 ca Quc hi khoá XIV (tháng 05/2017).

Mc tiêu ca Lut này là thiết lp đng b các chính sách, chương trình nhm h tr doanh nghip nh và va có chn lc, phù hp vi mc tiêu và đnh hướng phát trin kinh tế ca đt nước, li thế cnh tranh ca tng đa phương, quc gia và ngun lc có th b trí trong tng thi kỳ. Qua đó, nâng cao sc cnh tranh và cht lượng hot đng ca khu vc doanh nghip nh và va. Chính vì vy, cng đng doanh nghip Vit Nam, vi 97% doanh nghip nh và va đang rt kỳ vng vào s ra đi ca Lut này.

Cùng với những tín hiệu trong cải cách thể chế, Chính phủ cũng có những động thái thể hiện sự quyết tâm trong hành động. Ti Hi ngh Chính ph vi các đa phương din ra vào cui tháng 12 va qua, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc mt ln na khng đnh tinh thn quyết tâm xây dng Chính ph liêm chính, kiến to, hành đng, nói đi đôi vi làm, phc v người dân và doanh nghip.

Như vy, cng đng doanh nghip hoàn toàn có th kỳ vng vào mt môi trường kinh doanh lành mnh trong năm 2017, t đó, t tin phát trin kinh doanh mt cách dài hn, cnh tranh lành mnh theo cơ chế th trường./.