C th: theo Cc Qun lý giá (B Tài chính), theo quy lut hàng năm, mt s yếu t s gây sc ép lên mt bng giá tháng 06/2016. Đó là thi tiết nng nóng khiến nhu cu s dng đin, nước sch sinh hot lũy tiến tăng; tiêu th đ gii khát, đ may mc, mũ nón, giày dép, vt liu chng nóng, đ gia dng, đin t như qut máy, điu hòa nhit đ,... phc v mùa hè cũng tăng gây sc ép tăng giá các hàng hóa, dch v này.

Thời tiết nắng nóng khiến các nhu cầu phục vụ mùa hè tăng theo, gây sức ép tăng giá các hàng hóa, dịch vụ

Giá mt s nguyên nhiên vt liu như xăng, du,... ti th trường trong nước có th tăng theo xu hướng tăng trên th trường thế gii.

Đng thi, tháng 6 là tháng hc sinh bt đu ngh hè, mùa thi và mùa du lch nên nhu cu dch v du lch, ngh mát, vn ti hành khách, lưu trú và khách sn tăng d báo s tác đng làm tăng giá nhóm hàng ăn ung ngoài gia đình; nhóm văn hóa, gii trí và du lch.

Tuy nhiên, do ngun cung đa s các hàng hóa, dch v tiêu dùng trên th trường trong nước khá di dào; vic tiếp tc tăng cường công tác qun lý giá, điu hành, bình n giá ca các b, ngành, đa phương s góp phn gi cho giá c th trường không xy ra nhng biến đng đt biến trong tháng ti.

Bên cnh mt bng tăng giá chung, mt s mt hàng c th li được d báo s gi giá n đnh hoc gim nh như thóc, go; thc phm tươi sng; mui; thc ăn chăn nuôi,...

Giá mt hàng sa dành cho tr em dưới 6 tui cũng tiếp tc đà n đnh. Tính t 01/06/2014 đến 31/05/2016, 848 mt hàng sa dành cho tr em dưới 6 tui được công b giá ti đa, giá đăng ký, giá kê khai trên cng Thông tin đin t ca B Tài chính và S Tài chính các đa phương. Giá các sn phm được công b đu gi n đnh trong thi gian qua.

Ngày 24/05/2016, B Tài chính đã trình Chính ph xem xét thay đi bin pháp qun lý mt hàng này và ti Ngh quyết phiên hp thường kỳ tháng 5, Chính ph ch đo tiếp tc thc hin bin pháp bình n giá đi vi mt hàng này đến hết năm 2016.

Theo Tng cc Thng kê, trong tháng 05/2016, c 11 nhóm hàng hóa, dch v chính đu có CPI tăng, tăng cao nht là nhóm Giao thông tăng 2,39%; nhà và vt liu xây dng tăng 0,88%; hàng hóa và dch v khác tăng 0,56%. 8 nhóm hàng còn li có mc tăng nh.

CPI tháng 05/2016 tăng 2,28% so vi cùng kỳ năm trước; tăng 1,88% so vi tháng 12 năm trước; CPI bình quân năm tháng đu năm 2016 so vi cùng kỳ năm trước tăng 1,59%.

Lm phát cơ bn theo thước đo CPI (sau khi loi tr lương thc-thc phm tươi sng; năng lượng và mt hàng do Nhà nước qun lý bao gm dch v y tế và dch v giáo dc) tháng 05/2016 tăng 0,25% so vi tháng trước, tăng 1,87% so vi cùng kỳ; 5 tháng đu năm 2016 so cùng kỳ năm 2015 tăng 1,78%./.