Phát biu ti bui l, bà Hương Trn Kiu Dung, Tng giám đc Tp đoàn FLC, Ch đu tư Qun th du lch ngh dưỡng sinh thái FLC Sm Sơn cho biết: “Đây là s ghi nhn nhng n lc vô cùng to ln ca Tp đoàn FLC không ch vic hoàn thành vượt tiến đ d án trên din tích hơn 200 ha cùng rt nhiu hng mc đng b, mà còn là s t m, tinh tế đến tng chi tiết đ đưa li các sn phm, dch v hoàn ho”.

Thay mt lãnh đo tnh Thanh Hóa, ông Phm Đăng Quyn, Phó Ch tch UBND tnh Thanh Hóa nhn xét: “Qun th du lch ngh dưỡng sinh thái FLC Sm Sơn đã th hin được tính chuyên nghip, đng b và hin đi, đáp ng được đy đ các tiêu chí kht khe ca hng 5 sao quc tế”.

Ông Quyn nhn mnh, đây là khách sn 5 sao đu tiên trong tng s hơn 600 cơ s lưu trú trên đa bàn tnh Thanh Hóa, tr thành đim sáng trong vic cung cp dch v du lch đt tiêu chun cht lượng cao, góp phn không nh vào s thành công ca nhiu s kin mang tm quc gia, quc tế, trong đó có Năm du lch Quc gia 2015 ti Thanh Hóa.

Đ phát huy hiu qu đu tư và gi vng xếp hng 5 sao đã được Tng cc Du lch công nhn, Phó Ch tch Thanh Hóa đ ngh Tp đoàn FLC cn phi hp cht ch vi các cơ quan và đa phương có liên quan ca Tnh tăng cường công tác xúc tiến th trường, qung bá thu hút khách, đng thi đy mnh xây dng sn phm và thương hiu du lch Thanh Hóa. Lãnh đo Thanh Hóa cũng đ ngh, trong thi gian ti, Tp đoàn FLC tiếp tc đu tư vào Tnh nhng lĩnh vc mà Tp đoàn có thế mnh. Tnh Thanh Hóa s luôn sát cánh và đng hành cùng Doanh nghip.

Nhn xét v vic Qun th du lch ngh dưỡng sinh thái FLC Sm Sơn được chính thc công nhn đt tiêu chun quc tế 5 sao, ông Nguyn Văn Tun, Tng cc trưởng Tng cc Du lch khng đnh, đây là s kin có ý nghĩa đc bit đi vi s phát trin ca ngành du lch Thanh Hóa, xác đnh và khng đnh nhng du n mi, đnh v hình nh, v trí ca Sm Sơn trên bn đ du lch Vit Nam.

Theo ông Tun, t nay Sm Sơn đã chính thc tr thành mt đim đến cht lượng cao, thay đi hình nh đim đến du lch bình dân, mùa v trước đây. S kin này cũng mang đến cho Năm du lch quc gia Thanh Hóa 2015 nhng giá tr mi, khng đnh n lc xây dng môi trường, chính sách thu hút đu tư ca tnh Thanh Hóa, khng đnh vai trò, đng lc ca doanh nghip trong phát trin du lch.

“Đây là d án th hin n lc to ln ca ch đu tư v quy mô d án, s đa dng ca sn phm, tiến đ thi công và cam kết thc hin d án. D án được hoàn thành và đưa vào khai thác đã góp phn thc hin chiến lược phát trin du lch Vit Nam đến năm 2020, tm nhìn năm 2030 đã được Th tướng Chính ph phê duyt là phát trin du lch có trng tâm, trng đim, gn vi cht lượng, hiu qu, có thương hiu và kh năng cnh tranh”, ông Tun nhn mnh.

Ti l công b đt chun 5 sao cho Qun th du lch ngh dưỡng sinh thái FLC Sm Sơn, T chc k lc Vit Nam cũng chính thc công nhn FLC Sm Sơn xác lp 2 k lc: “Resort có b bơi nước mn ln nht Vit Nam” và “Resort có nhiu b bơi nht Vit Nam”. Các k lc này dành cho b bơi nước mn rng 5.100 m2 nm trước khách sn À la carte và con s 152 b bơi ln nh, trong nhà và ngoài tri nm trong Qun th.

Phát biu sau khi nhn các bng chng nhn k lc, ông Richard Adrian Mehr - Tng qun lý Qun th du lch ngh dưỡng sinh thái FLC Sm Sơn cho biết, ngoài 2 k lc này thì Qun th còn rt nhiu điu thú v mà du khách có th tri nghim. Ông cũng cam kết s đm bo cht lượng ca mi dch v nơi đây, đưa FLC Sm Sơn thành mt trong nhng qun th du lch có dch v tt nht ti Vit Nam./.

K t khi khai trương đến nay, Qun th du lch ngh dưỡng sinh thái FLC Sm Sơn đã đón tiếp hàng vn lượt du khách trong nước và quc tế. Đây cũng là nơi đã din ra nhiu s kin văn hóa - th thao ln như Vòng chung kết Sao Mai 2015, Din đàn kinh tế mùa thu 2015, Chương trình Du ca Vit hay Gii tennis 6 Tay vt hàng đu Vit Nam... Vào gia tháng 11 ti, sân golf FLC Samson Golf Links, mt hng mc quan trng ca Qun th du lch ngh dưỡng sinh thái FLC Sm Sơn s là nơi din ra gii golf FLC Golf Championship 2015 - gii đu có quy mô ln nht Vit Nam t trước đến nay.