Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội cho biết, thời gian qua, nhờ có nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, hiệu quả, chính sách bảo hiểm xã hội đã thu hút ngày càng nhiều người dân, người lao động tham gia. Tính đến tháng 2/2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn Hà Nội đạt gần 1,82 triệu người, tăng gần 20.000 người so với cuối năm 2020, bằng 37,3% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 1,75 triệu người, tăng gần 18.000 người so với cuối năm 2020, bằng 36% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm y tế là hơn 7,2 triệu người, tăng hơn 10.000 người so với cuối năm 2020, đạt tỷ lệ bao phủ 89,4% dân số ở Thủ đô (chưa bao gồm lực lượng vũ trang).

Để người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dễ dàng tra cứu các thông tin, UBND TP. Hà Nội đã có Văn bản số 776/UBND-KGVX về việc triển khai ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số. Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân, hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

VssID - giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dễ dàng tra cứu các thông tin.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã, bưu điện thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bưu điện huyện và bưu điện trung tâm phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu bảo hiểm xã hội Thành phố phổ biến, cung cấp tài liệu hướng dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đại lý thu và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố.

Bảo hiểm xã hội Thành phố phân công các tổ hỗ trợ trực tiếp tại các cơ quan, bộ, ngành, các đơn vị của Trung ương và Thành phố, các khu công nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động có số lao động lớn, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế… để hỗ trợ kê khai và thực hiện xác nhận nhân thân của người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội; hỗ trợ người dân cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID.

Bảo hiểm xã hội Thành phố tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi kiến nghị để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố hướng dẫn người sử dụng đảm bảo các quy định về an toàn, an ninh thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với bảo hiểm xã hội Thành phố thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo, giải quyết.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, giao bảo hiểm xã hội Thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

Theo kế hoạch, bảo hiểm xã hội Thành phố sẽ hướng dẫn cài đặt cho gần 5.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 29 sở, ban, ngành của Thành phố và gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 68 bộ, ban, ngành và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

VssID - Bảo hiểm xã hội số là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của bảo hiểm xã hội Việt Nam, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dễ dàng tra cứu các thông tin, như: Thẻ bảo hiểm y tế; theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và các điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; dịch vụ hỗ trợ 24/7./.