Cơ hi ln

Theo đánh giá ca Google, Vit Nam là nước duy nht trên thế gii trong nhóm nước đang phát trin có s người s dng internet ln hơn mt na dân s. Vi dân s 90 triu, nhưng Vit Nam có đến hơn 128 triu thuê bao di đng, 40 triu người dùng internet, 28 triu tài khon mng xã hi. Mi ngày, mt người truy cp đin thoi khong 150 ln, mi ln cách nhau 6,5 phút. 43% người Vit Nam có internet ti nhà, 94% có đin thoi di đng, 37% có đin thoi thông minh (smartphone)… 48% s dng đin thoi đ đc tin tc, trong khi 21% nghe tin t radio và 19% đc tin t báo in.

Vi tim năng đó, tng doanh thu ước đt 49,5 t USD, công ngh thông tin năm 2015 đã tăng trưởng gn 15% so vi doanh thu năm 2014. Đc bit, năm 2015, ngành công ngh thông tin đã tr thành ngành đóng nhiu nht cho ngân sách nhà nước; trong đó riêng các doanh nghip công ngh thông tin nm trong nhóm V1000 (nhng doanh nghip hàng đu Vit Nam) đã đóng góp ti 82.344 t đng, chiếm 10% ngân sách.

Đng trước nhu cu xã hi ngày mt cao, ngành công ngh thông tin đang là đim dng chân ca rt nhiu bn tr. Theo thng kê, hin nay, Vit Nam đang có khong 1.500 doanh nghip khi nghip trong lĩnh vc công ngh thông tin và s doanh nghip khi nghip này ln hơn s lượng các doanh nghip công ngh thông tin đang hot đng ti Vit Nam.

Đánh giá v trin vng phát trin ca ngành này, ti Ta đàm “CEO và bài toán TPP” ngày 14/04/2016, chuyên gia Võ Trí Thành cho biết, công ngh thông tin là 1 trong 3 lĩnh vc có nhiu cơ hi kinh doanh nht khi vào TPP.

“Bi, thc tế cho thy, công ngh thông tin đang thay đi cách thc kinh doanh trên thế gii. Bây gi, nh có công ngh hin đi, chúng ta có th ngi mt ch mà vn bán hàng được cho khách hàng bên kia bán cu. Chính vì vy, nhng sáng kiến v công ngh thông tin đang là ngành hp dn đi vi nhng ai có ý đnh khi nghip”, TS. Thành lý gii.

Công ngh thông tin đang là ngành hp dn đi vi nhng ai có ý đnh khi nghip

Mi đây, ngày 26/05/2016, Chính ph đã ban hành Ngh quyết s 41/NQ-CP v chính sách ưu đãi thuế thúc đy phát trin và ng dng công ngh thông tin ti Vit Nam. Trong đó có nhng ưu đãi, như: d án đu tư mi thuc lĩnh vc công ngh thông tin cn đc bit khuyến khích có s dng thường xuyên trên 1.000 lao đng (k c trường hp d án đã hết thi gian 15 năm hưởng thuế sut 10%), được kéo dài thêm thi gian áp dng mc thuế sut 10% trong 15 năm; gim 50% thuế thu nhp cá nhân đi vi nhân lc công ngh cao làm vic trong lĩnh vc này...

Như vy, có th thy, th trường tim năng cùng vi nhng chính sách khuyến khích phát trin ngành công ngh thông tin ca Chính ph đang khiến cơ hi khi nghip thành công trong lĩnh vc này ln hơn bao gi hết.

Cn lưu ý nhng gì?

Mc dù có rt nhiu cơ hi khi nghip lĩnh vc công ngh thông tin, song đây không phi là con đường tri đy hoa hng, bi d hay khó, thành công hay tht bi tùy thuc rt ln vào mi cá nhân, mi doanh nghip.

Ging như li chia s ca PGS,TS. Trương Gia Bình, Ch tch HĐQT Công ty CP FPT ti bui giao lưu “Khi nghip cùng Công ngh thông tin” ngày 20/05/2016: “Đường đến vinh quang còn có nhiu chuyn đ làm, nhưng tt c s vô nghĩa nếu như các bn không có ý chí – mt ý chí Vit vươn lên toàn cu”.

PGS, TS. Bình cũng cho rng: “Văn hóa khi nghip đòi hi hành đng. Người lp nghip c đng nhìn, chn hướng và bước đi chm. Còn người khi nghip thì nghĩ đâu làm đy. Các bn tr mun khi nghip thì phi hành đng và hành đng. Nếu các bn thc s khi nghip, các bn phi rt t ch, sáng to và đam mê”.

Cũng đưa ra li khuyên cho các bn tr, ông L Thành Long, Ch tch HĐQT Công ty CP MISA cho rng, các bn sinh viên mun khi nghip trong lĩnh vc công ngh thông tin phi chp nhn tri qua nhiu khó khăn khi bt đu khi nghip.

Khi bt đu khi nghip, các bn phi đt ra câu hi: Sn phm làm cho ai s dng? S lượng bao nhiêu? Người s dng thu được li ích gì? Trong nước và trên thế gii có nhng ai làm chưa? Sn phm ca mình hơn sn phm ca các đi th khác đim gì? Bên cnh đó, các bn cũng cn phn bin v th trường, phn bin v công ngh và cn biết ý tưởng ca mình có kh thi không, đng thi hiu biết v quy trình đu tư ca các qu, biết cách trình bày đ thuyết phc các nhà đu tư...

Ti hi tho “Nhng Cm by chết người” trong khi nghip công ngh thông tin, ngày 10/05/2016, ông Huỳnh Ngc Duy, Giám đc điu hành Công ty c phn Mt Bo, nhn đnh: “Công ngh thông tin đã tr thành xu hướng khi nghip mà rt nhiu bn tr la chn, tuy nhiên khi nghip trong lĩnh vc này cũng n cha rt nhiu ri ro”.

Đ tránh nhng tht bi không đáng có, ông Duy khuyên: Điu cn có người tr là phi tp trung vào vic đánh giá th trường, nghiên cu sn phm và hoch đnh chiến lược trong thi gian dài, thông thường là t 3 đến 5 năm cho mt d án khi nghip trong giai đon hin nay./.

Tham kho t:

1. M.T (2016). 6 năm doanh thu công ngh thông tin Vit nam tăng gp 7 ln, truy cp t http://ictnews.vn/cntt/6-nam-doanh-thu-cong-nghiep-cntt-viet-nam-tang-gan-gap-7-lan-140859.ict

2.Diu Linh (2016). Làn sóng khi nghip t công ngh thông tin, truy cp t http://tuoitrethudo.vn/kinh-te/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/lan-song-khoi-nghiep-tu-cong-nghe-thong-tin-33455-5.html