Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn

Theo Văn phòng Quốc hội, sáng nay (ngày 22/7), các đại biểu tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Nhất theo sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) 5 năm 2021-2025.

Mục tiêu giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng GDP bình quân khoảng 6,5-7%
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trước Quốc hội sáng nay. Ảnh: QH

Liên quan đến kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm (2016-2020), Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch; bội chi, nợ công giảm mạnh; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực, đúng hướng, thực chất. An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, thực chất hơn…

Bên cạnh những kết quả tích cực, Chính phủ đánh giá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức chống chịu và cạnh tranh, tính độc lập tự chủ của nền kinh tế chưa cao. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu. Liên kết vùng còn lỏng lẻo. Chất lượng môi trường một số nơi suy giảm. Bộ máy nhà nước ở một số nơi còn cồng kềnh, chồng chéo; phân công, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát chưa thực sự hiệu quả. Chưa tận dụng, khai thác tối đa, hiệu quả những cơ hội trong hội nhập quốc tế…

Nguyên nhân của những tồn tại trên, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, chủ yếu do: Tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; năng lực nội tại của nền kinh tế còn thấp; thiên tai, dịch bệnh... tác động mạnh và thường xuyên hơn, đặc biệt là đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020; một số cơ chế, chính sách còn bất cập, chậm được sửa đổi, bổ sung; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc, có nơi còn yếu kém, chưa chặt chẽ, hiệu quả; phẩm chất, năng lực, uy tín của một bộ phận cán bộ, nhất là người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự ngang tầm nhiệm vụ; tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục; công tác phân tích, dự báo còn hạn chế...

Dự báo GDP tăng trưởng khoảng 6,5-7%

Liên quan đến dự kiến kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, cho biết, phải bám sát quan điểm phát triển KT - XH của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Mục tiêu tổng quát là, bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô bền vững, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016-2020, đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế.

Mục tiêu giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng GDP bình quân khoảng 6,5-7%
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, giai đoạn 2021-2025 phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016-2020. Ảnh: QH

“Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân. Trong quá trình phát triển đất nước, luôn quan tâm bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng, an ninh. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế…”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết thêm.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021-2025 đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu (tăng 2 chỉ tiêu so giai đoạn 2016-2020), trong đó có 8 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về xã hội và 6 chỉ tiêu về môi trường. Một số chỉ tiêu quan trọng là: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; bội chi ngân sách nhà nước bình quân 3,7% GDP....

Kiên định “mục tiêu kép”

Để thực hiện thành công kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 5 năm tới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, trước hết cần tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; khẩn trương triển khai chiến lược vắc-xin toàn diện, hiệu quả, tổ chức chương trình tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho nhân dân, phấn đấu đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021, đầu năm 2022. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Để thực hiện thành công kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 5 năm tới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, trước hết cần tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Giải pháp tiếp theo được Bộ trưởng đề cập là tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư của mọi thành phần kinh tế còn tồn đọng, kéo dài, tạo nguồn lực phát triển. Đầu tư công trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, tập trung 3 đột phá chiến lược, lĩnh vực ưu tiên, vùng động lực, vùng khó khăn, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, các công trình, dự án trọng điểm có sức lan tỏa cao. Đẩy mạnh triển khai các dự án theo phương thức đối tác công – tư...

Cùng với đó là đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông ở các vùng kinh tế trọng điểm và những vùng còn khó khăn; hạ tầng năng lượng; hạ tầng đô thị, hạ tầng tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển hài hòa hệ thống hạ tầng KT - XH; thúc đẩy phát triển hạ tầng số, hạ tầng kết nối các phương thức vận tải, logistics… Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực chính của tăng trưởng kinh tế...

Trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về Kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021-2025; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021./.