Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để đánh giá đầy đủ, chính xác kết quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của các bộ, ngành và các địa phương và sự phát triển của các doanh nghiệp, cần phải có bộ chỉ tiêu được tính toán khoa học để lượng hóa chính xác các kết quả đó.

Chính vì vậy, Đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp là rất cần thiết nhằm thúc đẩy và nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành và các địa phương trong chỉ đạo, điều hành hỗ trợ doanh nghiệp không ngừng phát triển và phản ánh sự phát triển của khu vực doanh nghiệp tại các địa phương.

Đề án cũng đặt ra yêu cầu phải đánh giá được tính khả thi, mức độ đi vào cuộc sống của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, các luật khác liên quan đến doanh nghiệp, Nghị quyết, các chính sách của Chính phủ, bộ, ngành và các địa phương. Đồng thời, đánh giá, xếp hạng mức độ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đối với bộ, ngành và các địa phương phải đảm bảo tính khách quan và tính khả thi.

Đề án xây dựng nhằm thúc đẩy và nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong hỗ trợ doanh nghiệp

Về nội dung, Đề án có hai nội dung lớn:

Một là, xây dựng bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng các bộ, ngành và các địa phương về mức độ hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo đó, sẽ lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá mức độ hỗ trợ doanh nghiệp đối với các bộ, ngành và các địa phương tập trung vào các lĩnh vực: Cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Tiếp cận các nguồn lực (tín dụng, đất đai,…); Giảm chi phí cho doanh nghiệp…

Xây dựng phương án thu thập thông tin để tính toán các chỉ số thành phần đánh giá mức độ hỗ trợ doanh nghiệp đối với các bộ, ngành và các địa phương đối với từng nội dung cụ thể.

Bên cạnh đó, sẽ tổng hợp, tính toán chỉ số chung đánh giá mức độ hỗ trợ doanh nghiệp đối với các bộ, ngành và các địa phương trên cơ sở các chỉ số thành phần; Xếp hạng các bộ, ngành và các địa phương căn cứ vào chỉ số chung đánh giá mức độ hỗ trợ doanh nghiệp.

Hai là, xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đối với các địa phương.

Theo đó, sẽ lựa chọn các chỉ tiêu đo lường mức độ phát triển doanh nghiệp hằng năm của các địa phương, như: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, thu hút lao động, thu hút vốn đầu tư, doanh thu, giá trị gia tăng, lợi nhuận, đóng góp cho ngân sách nhà nước, đầu tư đổi mới công nghệ, sáng tạo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững…

Bên cạnh đó, sẽ tổng hợp chỉ số chung đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp các địa phương trên cơ sở các chỉ số thành phần; Xếp hạng các địa phương căn cứ vào chỉ số chung đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp; Công bố kết quả xếp hạng mức độ phát triển doanh nghiệp đối với các địa phương.

Theo dự thảo, lộ trình thực hiện của Đề án sẽ là: Năm 2018, tính thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ doanh nghiệp đối với các bộ, ngành và các địa phương. Từ năm 2019 trở đi, chính thức công bố bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đối với bộ, ngành và các địa phương trên cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.