Theo đó, mục tiêu trong năm 2021, Bộ Xây dựng sẽ cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 10% số quy định và cắt giảm ít nhất 10% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/5/2020 được thống kê, tính chi phí tuân thủ, đồng thời giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

Nhiều thủ tục được Bộ Xây dựng cắt giảm, đơn giản trong năm 2021

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng sẽ kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật;… với mục tiêu ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Bộ Xây dựng đã đưa ra một số nhiệm vụ giải pháp trong năm 2021, như: Hoàn thiện việc thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; Triển khai rà soát, đánh giá; tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; Thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch; Thực hiện đối thoại, tham vấn, tiếp nhận, thu thập, ý kiến của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các đối tượng tuân thủ về quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh; về các giải pháp, phương án cắt giảm, đơn giản hóa và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân; Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan, địa phương trong việc lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra văn bản, quy phạm pháp luật và giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến nhiều bộ, ngành, cơ quan, địa phương…

Trước mắt, hết tháng 3/2021, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu sẽ hoàn thiện 02 đầu việc lớn. Thứ nhất là Trung tâm thông tin thực hiện phân quyền quản trị, nhập liệu, phân công các đơn vị cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP. Thứ hai là các đơn vị thuộc Bộ hoàn thành việc thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng trên hệ thống phần mềm./.