Tại hội nghị, PGS, TS. Trần Trọng Nguyên, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển khẳng định: “Tăng trưởng xanh là một phương thức quan trọng, đóng góp trực tiếp vào giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới kinh tế phát triển bền vững, trung hòa carbon trong dài hạn, lấy con người làm trung tâm, khuyến khích lối sống có trách nhiệm của từng cá nhân đối với cộng đồng, xã hội, định hướng thế hệ tương lai về văn hóa “sống xanh” và hình thành xã hội văn minh, hiện đại, hòa với thiên nhiên và môi trường”.

Trong Quyết định số 1658/QĐ-TTg, Việt Nam đã xác định, tăng trưởng xanh đóng vai trò như một phương thức quan trọng để thực hiện phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, tạo điều kiện bình đẳng về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, tạo sự gắn kết, chia sẻ, lan tỏa lối sống có trách nhiệm mà vẫn bảo đảm hài hòa với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với cam kết giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia, tăng cường năng lực chống chịu của nền kinh tế và giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của con người trước các cú sốc bên ngoài.

Theo bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thông, các kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành, cũng như các cơ chế, chính sách về tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu không thể thành công nếu những công chức, viên chức, người lao động trong ngành không nhận thức được ý nghĩa, vai trò, cũng như cách thức thực hiện tăng trưởng xanh.

Nâng cao nhận thức của thanh niên Bộ KH&ĐT về tăng trưởng xanh
Bà Bùi Thị Thu Hương cho rằng, các đoàn viên, thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần nhận thức sâu sắc về vấn đề tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường

“Để nâng cao nhận thức và vai trò của tăng trưởng xanh và công tác bảo vệ môi trường, cần tăng cường quán triệt, tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để từ đó, mỗi ý tưởng, mỗi đề xuất, tham mưu của cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư đều phải gắn liền với công tác tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, thế hệ trẻ - các đoàn viên, thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần nhận thức sâu sắc nhất về vấn đề tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững”, bà Bùi Thị Thu Hương nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, bà Trần Minh Huế, Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, mục tiêu tổng quát của Chiến lược là thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

Chiến lược cũng đề ra 4 mục tiêu cụ thể, bao gồm giảm cường độ phát thải trên GDP, xanh hóa các ngành kinh tế, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu.

Về định hướng chung, Chiến lược tập trung nỗ lực cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, giảm cường độ phát thải khí nhà kính thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng xanh, bền vững, xây dựng lối sống xanh, đảm bảo quá trình chuyển đổi xanh theo nguyên tắc, bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế.

Để thúc đẩy thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, bà Trần Minh Huế đề cao vai trò của Đoàn Thanh niên đối với việc nâng cao nhận thức, ý nghĩa của tăng trưởng xanh; đồng thời, phổ biến các thực hành tốt và hành động thiết thực về lối sống, tiêu dùng xanh, hài hòa vốn thiên nhiên, gắn kết với các giá trị truyền thống để hình thành phong cách, ý thức sống xanh, văn minh, cống hiến và sáng tạo.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Kim Ngọc Thanh Nga, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát động phong trào thi đua Trường học xanh tới toàn thể đoàn viên, thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển. Tiếp đó, các đại biểu đã tham dự Lễ trồng cây tại khuôn viên Học viện, gắn biển Công trình Thanh niên./.