Nhiều nội dung về dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được đưa ra thảo luận tại hội thảo “Lấy ý kiến về dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”, ngày 22/02/2017.

Bổ sung tiêu chí doanh thu khi xác đnh DNNVV

Dự thảo Luật đã được trình Quốc hội thảo luận lần đầu tiên vào kỳ họp Quốc hội thứ 2, tháng 10/2016. Tuy nhiên, sau nhiều phiên thảo luận, đã có rất nhiều ý kiến về dự thảo Luật. Theo đó, Ủy ban Kinh tế đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật.

D tho Lut H tr doanh nghip nh và va ln này đưa ra hai phương án đ xác đnh doanh nghip nh và va, đó là: (1) da vào vn và s lao đng; (2) b sung thêm tiêu chí doanh thu. Vi hai phương án này, nhiu đi biu ti hi tho đng ý vi phương án 2.

Doanh thu sẽ là một trong những tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo ông Tô Hoài Nam, Phó Ch tch Hip hi Doanh nghip nh và va cho biết, thêm tiêu chí doanh thu vào tiêu chí xác đnh doanh nghip nh và va là mt vic làm đúng đn ca cơ quan son tho. Tuy nhiên, ông Nam cũng đ ngh nâng mc doanh thu lên cao hơn.

“Da theo tính toán, tôi đ xut, mc doanh thu t 250-300 t đng. Bi, nếu đ 100 t đng như trong d tho thì quá thp, trong khi mc tiêu ca Lut là h tr nhng doanh nghip tim năng, kinh doanh có lãi”, ông Nam bày t quan đim.

Cũng đng ý vi vic chn phương án 2, tuy nhiên ông Phan Trung Lý, nguyên Ch nhim y ban Pháp lut ca Quc hi cho rng, d tho Lut quy đnh mc chung chung như vy, thì chưa phân bit đâu là doanh nghip va, nh, siêu nh đ có nhng h tr cn thiết.

Đng tình vi ý kiến trên, ông Nguyn Văn Phúc, nguyên Phó ch nhim y ban Kinh tế cho biết, d tho Lut cn quy đnh đâu là doanh nghip nh, siêu nh, va.

“Nếu thng nht gim các quy đnh ca Chính ph, thì cn phi xác đnh quy mô va là như nào, siêu nh và nh là như thế nào?”, ông Phúc cho biết.

Đi din cho cơ quan thuế, bà Hoàng Th Anh, Tng Cc thuế cũng kiến ngh, Lut cn làm rõ đi tượng th hưởng ca Lut, thng kê s lượng là bao nhiêu. “Rõ ràng được nhng ưu đãi nào doanh nghip được hưởng, thì d dàng hơn rt nhiu cho c doanh nghip và cơ quan h tr”.

Gii trình nhng thc mc ca các đi biu liên quan đến vic không quy đnh rõ tiêu chí phân loi doanh nghip siêu nh, nh, va, Th trưởng Đng Huy Đông cho biết, d tho ln đu tiên đã quy đnh c th đâu là doanh nghip nh, siêu nh và va. Nhưng khi ly ý kiến đi biu quc hi, thì rt nhiu đi biu cho rng, không nên quy đnh rõ ràng như vy trong Lut, nhưng quy đnh c th thì s đ Chính ph quy đnh sau.

Qu bo lãnh tín dng: Vì mc tiêu li nhun hay không?

Mt trong nhng đim mi đáng chú ý trong d tho Lut ln này đó là vic đưa Qu Bo lãnh tín dng vào Điu 8, Chương 2 v h tr tiếp cn dng. Cùng vi đó là vic thay đi mc tiêu hot đng ca Qu t phi li nhun sang vì li nhun.

Đưa ra lý do thay đi cơ quan son tho cho biết, các Qu Bo lãnh tín dng Vit Nam hin nay hot đng phi li nhun nên khi huy đng ngun vn t các t chc tín dng, ngân hàng thương mi thì không phù hp, vì các t chc này mc tiêu li nhun.

Đng ý vi phương án trên, ông Tô Hoài Nam cho biết, Qu bo lãnh tín dng phi đm bo mc tiêu li nhun, đm bo nguyên tc th trường.

“Mt trong nhng nguyên nhân t chc này không phát trin được là do hot đng phi li nhun”, ông Nam nhn mnh.

chiu ngược li, thì cũng có nhng đi biu không đng ý vi phương án trên. Gii thích v vic không đng ý Qu Bo lãnh tín dng hot đng vì mc tiêu li nhun, bà Phm Th Thu Hng, Tng thư ký VCCI cho biết, Qu bo lãnh tín dng ch là 1 trong nhng công c h tr tiếp cn tín dng. Phn ln các qu này mang tính cht phi li nhun. Các qu này kêu gi đu tư t 2 ngun: Nhà nước và ngân hàng. Do đó, vic thu hút đu tư tư nhân vào các qu này s không kh thi.

Đng tình vi quan đim trên, bà Đng Th Đim, Phòng Chính sách Tín dng, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam cũng đ ngh xem xét li vic quy đnh Qu Bo lãnh tín dng hot đng vì mc tiêu li nhun, do có th mâu thun vi mc tiêu h tr doanh nghip nh và va ca qu, đng thi nêu qu là t chc tài chính hot đng vì mc tiêu li nhun thì s coi như hot đng kinh doanh và do vy s không phù hp vi quy đnh ti Lut các t chc tín dng (khon 2, điu 8 quy đnh “nghiêm cm cá nhân, t chc không phi là t chc tín dng thc hin hot đng ngân hàng, tr giao dch ký qu, giao dch mua, bán li chng khoán ca công ty chng khoán).

Bà Đim cũng đ ngh xem xét li quy đnh theo hướng bo lãnh có th da trên tài sn đm bo hoc phương án sn xut, kinh doanh kh thi/chng t có giá/xếp hng tín nhim ca doanh nghip hoc các bin pháp khác phù hp, do vic yêu cu cùng lúc nhiu bin pháp bo đm có th là cn tr đi vi các doanh nghip nh và va.

Nhà nước hỗ trợ thế nào để các DNNVV phát triển?

Phát biu ti hi tho, ông Dương Quc Anh cho biết, quá trình son tho Lut gp rt nhiu khó khăn, như: đng đến nhiu lut khác; có 40 điu, nhưng đng đến nhiu cơ quan: B Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, B Tài nguyên Môi trường…; H tr doanh nghip nh và va trong điu kin ngân sách khó khăn; có rt nhiu mô hình h tr doanh nghip nh và va đã áp dng, nhưng trin khai chưa thành công… Do vy, cũng có nhiu ý kiến cho rng không nên ban hành thêm lut mi, vì doanh nghip đã có quá nhiu h tr ri.

Tuy nhiên, theo ông Tô Hoài Nam, hin doanh nghip nh và va còn rt nhiu khó khăn, rt cn s h tr ca Nhà nước mi có th phát trin.

“Hin doanh nghip rt thiếu thông tin, thiếu h tr ngun lc phát trin, h tr thuế là rt cn thiết lâu dài, nên nhng ni dung h tr cơ bn D tho Lut đưa ra là có trng tâm”, ông Nam nhn mnh.

Còn theo ông Dương Đình Hu, chuyên gia cao cp ca B Tư pháp, h tr doanh nghip nh và va là trách nhim ca Nhà nước. Tuy nhiên, vic tr giúp này không phi tùy tin, nht thi. Ông Hu cho rng, đi tượng doanh nghip nh và va thuc khi Nhà nước s không được hưởng s h tr ca Lut này.

“Không phi mi doanh nghip nh và va đu được h tr, mà không có s loi tr. Nước Nga có doanh nghip không được h tr, như: doanh nghip bo him, doanh nghip nhà nước...”, ông Hu khng đnh.

Đng tình vi quan đim trên, Th trưởng Đng Huy Đông cũng cho biết, tư tưởng “h tr doanh nghip là trách nhim ca Nhà nước” mc dù không được ghi trong d tho Lut, nhưng đây là tư tưởng ch đo, xuyên sut trong quá trình son tho Lut.

Gii trình thêm mt s điu v d tho Lut H tr doanh nghip nh và va, Th trưởng Đng Huy Đông cho biết, trong bi cnh đt nước không có nhiu ngun lc đ h tr, nên D tho đã đưa ra phương pháp là h tr người đi h tr.

“Chúng ta không đi h tr tt c các doanh nghip cá th, mà ch to h sinh thái đ các doanh nghip này phát trin, bi chúng ta không có đ ngun lc đ h tr”, Thứ trưởng Đặng Huy Đông nhấn mạnh.

Bên cnh đó, hin nay d tho Lut ch h tr doanh nghip nhng cái cơ bn mà h không làm được, như: dch v thông tin, phn mn qun lý tài chính, đào to lao đng.

“Doanh nghip nh và va ly đâu ra tin đ tìm hiu th trường, nghiên cu nhu cu, đ đào to nhân lc…?”, Th trưởng Đông đt câu hi.

Đc bit, theo ch trương h tr có trng tâm, d tho lut đã đưa ra 3 mc tiêu h tr, đó là: chuyn đi h kinh doanh lên doanh nghip; khi nghip sáng to (đưa t sáng to vào đ ch tp trung vào nhóm ưu tú, sáng to, như trường hp ca Nguyn Hà Đông); h tr tham gia cm liên kết ngành, chui giá tr.

Đối với mục đích hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, Thứ trưởng Đông giải thích, các sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài thường bị đánh giá thấp về chất lượng, thiếu công nghệ, chứng chỉ. Nên, Dự thảo Luật đưa ra hỗ trợ này để nâng dần tính cạnh tranh trong từng mắt xích của chuỗi, từ đó giúp sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam đưa ra thị trường một cách nhanh nhất, cạnh tranh nhất và tốt nhất./.