Năm 2016, TKV đt li nhun trên 800 t đng

Ti Hi ngh, Tng Giám đc TKV Đng Thanh Hi cho biết, 2016 là mt năm đy p khó khăn, nhưng vi tinh thn "K lut và Đng tâm", công nhân, cán bộ của Tp đoàn đã n lc chung sc vượt qua, hoàn thành hu hết các ch tiêu kế hoch, n đnh sn xut, nht là gi vic làm và đm bo thu nhp cho người lao đng; np ngân sách tiếp tc mc cao. Đng thi, TKV vn duy trì năng lc sn xut đ sn sàng tăng sn lượng khi nhu cu than cho đin đang cao.

Thêm đó, nhiu công trình mi vào hot đng nâng cao năng lc sn xut như t hp bauxite - nhôm Nhân Cơ Đc Nông, Nhà máy sàng tuyn than Vàng Danh 2, sn lượng cơ gii hoá, t đng hoá trong khai thác than tăng cao đt 1,4 triu tn/21,07 triu tn khai thác than hm lò (bng 6,6%). Thu hi công n đm bo s n trên vn ch s hu tương đương năm 2015, các h s tài chính được đm bo luân chuyn dòng tin ci thin tt hơn. TKV cũng đã t chc thành công l k nim 20 năm thành lp Công đoàn Ngành, 20 năm thành lp Đng b Than Qung Ninh và nht là k nim 80 năm ngày Truyn thng công nhân Vùng m - Truyn thng ngành Than 12/11 (1936 - 2016) vi chui các hot đng và công trình k nim...

Theo đó, năm 2016, doanh thu ca Tp đoàn đt 101,18 nghìn t đng, bng 100% kế hoch. Trong đó, doanh thu sn xut than là 51,12 nghìn t đng, bng 100% kế hoch; Khoáng sn là 7,02 nghìn t đng, bng 127% thc hin năm 2015; Sn xut đin là 9,79 nghìn t đng. Li nhun ca toàn Tp đoàn đt trên 800 t đng, tương đương vi cùng kỳ năm 2015, np ngân sách 14,31 nghìn t đng (bng 118,2% so vi năm 2015). Năm 2016 tiêu th than trong nước đt 34,4 triu tn, xut khu đt 802.000 tn, nhp khu 1,12 triu tn.

Năm 2016, TKV đạt lợi nhuận trên 800 tỷ đồng

Tính đến ngày 31/12/2016, tng s lao đng đến này 31/12/2016 ca Tp đoàn là 112,8 nghìn người, trong đó lao đng cho sn xt than là 77 nghìn người. Tin lương bình quân toàn Tp đoàn đt 8,9 triu đng/tháng. Trong đó, lao đng sn xut than đt 9,5 triu đng/tháng, th lò đt 13,1 triu đng/tháng.

V tái cơ cu doanh nghip, lũy kế t năm 1998 đến nay, TKV đã c phn hóa 61 doanh nghip. Thc hin Đ án tái cơ cu giai đon 2012-2015, TKV đã hoàn thành c phn hóa 11 doanh nghip, hoàn thành thoái vn ti các lĩnh vc không phi ngành ngh kinh doanh chính, đt 1.962 t đng, thng dư 383 t đng.

Dựa trên những kết quả đạt được của năm 2016, ông Đặng Thanh Hải cho biết, Tập đoàn đặt ra mc tiêu trong năm 2017 là "An toàn - Đi mi - Phát trin". Theo đó, TKV s tp trung điu hành sn xut theo nhu cu th trường, đu tư hp lý phát trin bn vng các ngành ngh than, khoáng sn, đin lc và các ngành công nghip, dch v h tr phù hp; tiếp tc hoàn thin tái cơ cu, trng tâm là tái cơ cu k thut, đi mi công ngh, hoàn thin t chc, cơ chế qun lý, tinh gin lao đng đ tăng năng sut, gim chi phí, nâng cao sc cnh tranh ca sn phm, đm bo tăng trưởng hp lý, hiu qu, bn vng...

Đánh giá v nhng kết qu đã đt được ca TKV, Phó Th tướng Chính ph Trnh Đình Dũng nhn đnh, trước nhng khó khăn ca năm 2016, TKV đã ch đng thc hin đng b nhiu gii pháp nhm bo đm mc tiêu phát trin theo kế hoch. Đc bit, v tái cơ cu doanh nghip, TKV được Chính ph đánh giá là mt trong nhng tp đoàn trin khai quyết lit và hiu qu vic tái cơ cu doanh nghip, bo đm tiến đ theo Đ án đã được duyt.

Cn phi tiếp tc tái cơ cu mnh m

Bên cnh nhng kết qu tích cc, Phó Th tướng cũng cho rng, TKV còn mt s tn ti, hn chế, như: Tai nn lao đng tăng c v s v và s người chết so vi năm 2015; lượng than tn còn mc cao (10,2 triu tn); mt s d án đu tư xây dng trin khai còn chm so vi kế hoch, nh hưởng đến mc tiêu đ ra; vic ng dng khoa hc công ngh, nâng cao hàm lượng k thut trong vic sn xut chế biến, tiêu th các sn phm chính ca Tp đoàn còn chm được đi mi, dn đến giá thành cao, không có sc cnh tranh vi mt s sn phm nhp khu (đc bit là than cho các nhà máy nhit đin).

TKV còn đ xy ra tình trng mt an ninh trt t, gian ln thương mi trong sn xut, tiêu th than. Bên cnh đó, đi sng ca mt b phn người lao đng còn khó khăn, thiếu vic làm, nhà chưa có hoc kém cht lượng.

Trước tình hình trên, Phó Th tướng yêu cu sang năm 2017, TKV cn tp trung ch đo, trin khai có hiu qu toàn b các hot đng sn xut kinh doanh ca Tp đoàn. Đc bit là vic khai thác, chế biến, kinh doanh than đáp ng được nhu cu than trong nước, nht là bo đm đ than cung cp cho sn xut đin và các lĩnh vc khác.

“Phi xây dng TKV thành tp đoàn kinh tế mnh. Mun vy, phi có cơ cu hp lý, tp trung vào nhng lĩnh vc ch cht là kinh doanh, khai thác than đ bo đm an ninh năng lượng. Đng thi, TKV phi là doanh nghip nhà nước ch lc trong vic bo đm cung cp than cho nn kinh tế, không ch là khai thác than, mà phi c nhp khu, bo đm sc cnh tranh, vn hành an toàn ca nhng nhà máy s dng nhiên liu than”, Phó Th tướng yêu cu.

Bên cnh đó, Phó Th tướng cũng nhìn nhn, TKV hin mi ch ch đng cung cp than s dng trong ni đa, cn ch đng vươn lên tr thành doanh nghip nhp khu uy tín, sc cnh tranh cao trên cơ s kinh tế th trường, trong điu kin cnh tranh khc lit v cht lượng và giá thành như hin nay.

Mc dù công tác tái cu trúc Tp đoàn đã đt được nhiu thành tu, song Phó Th tướng yêu cu TKV cũng cn tiếp tc tp trung tái cu trúc Tp đoàn, tái cu trúc sn phm, la chn li nhng lĩnh vc cn tp trung đ phát trin, dng, hoãn nhng d án chưa thc s cp bách. T chc li b máy, sp xếp nhân s, đi mi công ngh nhm tăng năng sut lao đng.

Phó Th tướng yêu cu Tp đoàn tiếp tc làm tt công tác bo v môi trường đ va khai thác s dng hp lý tài nguyên hiu qu, bo đm yêu cu phát trin bn vng, đc bit là các d án khai thác khoáng sn Qung Ninh, Tây Nguyên, đng thi, kim soát cht ch vic đánh giá tác đng môi trường đi vi các d án đu tư. Kiên quyết không đu tư, trin khai các d án không bo đm tiêu chun môi trường, có nguy cơ gây ô nhim, nh hưởng đến môi trường sinh thái./.