Cũng theo Nghị quyết của Quốc hội, từ 01/01/2016, thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới hai triệu đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở. Cũng từ thời điểm này đến 30/04/2016, tiếp tục thực hiện mức điều chỉnh đối với các đối tượng như quy định tại Nghị quyết số 78/2014/QH13, ngày 10/11/2014 của Quốc hội.

Từ ngày 01/05/2016, thực hiện điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Việc điều chỉnh này để bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng. Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Để thực hiện điều này, Quốc hội yêu cầu Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng lương. Ngân sách trung ương hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Sau 3 năm kể từ lần tăng lương cơ sở gần nhất là 1/07/2013 từ mức 1.050.000 đồng/tháng lên 1.150.000 đồng/tháng, đến tháng 1/05/2016 lương cơ sở mới tiếp tục tăng lên mức 1.210.000 đồng/tháng.