Cụ thể, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của nước ta tính đến thời điểm 01/04/2018 ước tính là 55,1 triệu người, tăng 586,8 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2017 (trong đó, gồm: Lao động nam 28,6 triệu người, chiếm 52%; lao động nữ 26,5 triệu người, chiếm 48%). Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị là 17,7 triệu người, chiếm 32,2%; khu vực nông thôn là 37,4 triệu người, chiếm 67,8%.

Quý I/2018, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi của nước ta là 2,2%

Cũng tính đến thời điểm trên, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ước tính là 48,4 triệu người, tăng 497,3 nghìn người so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động nam 26,2 triệu người, chiếm 54,2%; lao động nữ 22,2 triệu người, chiếm 45,8%. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động khu vực thành thị là 16,1 triệu người, chiếm 33,3%; khu vực nông thôn là 32,3 triệu người, chiếm 66,7%.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, số lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý I/2018 ước tính là 54,0 triệu người, bao gồm 20,9 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 38,6% tổng số); khu vực công nghiệp và xây dựng 14,4 triệu người (chiếm 26,7%); khu vực dịch vụ 18,7 triệu người (chiếm 34,7%).

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý I/2018 ước tính là 2,2%, trong đó khu vực thành thị là 3,13%; khu vực nông thôn là 1,73%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) quý I/2018 ước tính là 7,25%, trong đó khu vực thành thị là 11,47%; khu vực nông thôn là 5,63%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I/2018 ước tính là 1,48%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 0,55%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 1,94% (tỷ lệ thiếu việc làm của quý I/2017 tương ứng là 1,82%; 0,83%; 2,31%).

Trước đó, theo thông tin từ Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý IV/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho thấy, quy mô lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 55,16 triệu người. Trong đó, lực lượng lao động nữ tăng 0,15%, lực lượng lao động tại khu vực thành thị tăng 1,11%.

Vấn đề thất nghiệp trong quý này có nhiều tín hiệu khả quan khi tỷ lệ thất nghiệp giảm về cả số lượng và tỷ lệ. Đặc biệt là thất nghiệp ở nhóm thanh niên và nhóm lao động có trình độ đại học trở lên.

Trong quý IV/2018, cả nước có 215,3 nghìn người có trình độ đại học trở lên bị thất nghiệp. Nhóm trình độ cao đẳng có 78,8 nghìn người thất nghiệp. Đưa tỷ lệ thất nghiệp của nhóm đối tượng này xuống còn 4,32%. Nhóm lao động có trình độ trung cấp chứng kiến sự suy giảm mạnh nhất với số lượng 30,9 nghìn người, giảm 1,28%. Cũng trong quý IV, cả nước có 749 nghìn lao động trong độ tuổi thiếu việc làm, tăng 6,7 nghìn người so với quý III/2017. Trong tổng số người thiếu việc làm, có 86% là lao động nông thôn, 76,5% làm việc trong ngành nông – lâm – thủy sản.

Bên cạnh đó, nhu cầu tìm kiếm việc làm cũng tăng trong quý IV/2017. Báo cáo nêu rõ, số người có nhu cầu tìm việc làm tăng 17,2% so với quý III/2017. Trong đó, lao động nữ có nhu cầu tìm việc là 21,6 nghìn người (chiếm 45,0%), tăng 16,8%. Các nhóm nghề như: lái xe, kế toán – kiểm toán, điện – điện tử có số lượt người tìm việc tăng. Nhu cầu tìm kiếm việc làm trong các nhóm nghề nghiệp liên quan đến lao động phổ thông, nhân sự giảm./.