Thứ ba 31/01/2023 08:15 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Kinh tế tập thể đã thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài
Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
Cần nâng cao nhận thức hơn nữa bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022