Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện việc đăng ký và tổ chức lại hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã năm 2012; các hợp tác xã không hoạt động nhưng chưa tiến hành giải thể theo quy định của Luật hợp tác xã năm 2012 và các quy định pháp luật có liên quan; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương giải thể dứt điểm đối với các hợp tác xã đã đăng ký nhưng không hoạt động trước ngày 31/12/2023.

Giải thể dứt điểm các hợp tác xã đã đăng ký nhưng không hoạt động trước ngày 31/12/2023
Giải thể dứt điểm các hợp tác xã đã đăng ký nhưng không hoạt động

Đồng thời, nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 chưa phù hợp với thực tiễn về giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã trong các trường hợp: Thủ tục thành lập hội đồng giải thể bắt buộc; hợp tác xã bị mất, thất lạc con dấu trong quá trình tổng kết 10 năm thi hành Luật hợp tác xã năm 2012.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi truòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất đai của các hợp tác xã ngừng hoạt động, tạo cơ sở cho việc giải thể. Liên minh hợp tác xã Việt Nam tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã trong việc đăng ký, tổ chức lại theo quy định của Luật hợp tác xã năm 2012; giải thể hợp tác xã không hoạt động, hoạt động yếu kém không hiệu quả tại các địa phương. Động viên, khích lệ các hợp tác xã, thành viên hợp tác xã tự giác thực hiện đúng quy định pháp luật về hợp tác xã và các quy định pháp luật khác có liên quan.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân đối, bố trí nguồn lực và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc đăng ký, tổ chức lại hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã năm 2012; giải thể dứt điểm các hợp tác xã không còn hoạt động trong giai đoạn 2021-2023, mà cụ thể là xây dựng phương án giải thể dứt điểm 50% tổng số hợp tác xã không còn hoạt động trên địa bàn thuộc diện vướng mắc có thể xử lý ngay theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi kết quả xử lý về Bộ KH&ĐT trước ngày 31/12/2021 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.