Tại VBF giữa kỳ 2017, các doanh nghiệp nước ngoài đều ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, họ cũng cho biết vẫn còn có rất nhiều rào cản khiến việc kinh doanh của các doanh nghiệp này gặp khó.

Nhiu rào cn "kìm chân" các doanh nghiệp nước ngoài

Theo đánh giá ca ông Hiroshi Karashima, Ch tch Hip hi doanh nghip Nht Bn (JBAV) ti Vit Nam, k t năm ngoái, Chính ph Vit Nam đã hết sc n lc trong vic ci thin môi trường kinh doanh, vic này đang tích cc góp phn đơn gin hóa và đy nhanh vic thc hin các th tc hành chính, đc bit trong nhng lĩnh vc, như: th tc hi quan, thuế, đu tư.

“Tuy nhiên, các doanh nghip thành viên ca JBAV và nhiu doanh nghip Nht Bn khác vn đang gp phi 1 vn đ ln trong vic thc thi – vn dng pháp lnh Vit Nam”, Ch tch JBAV cho biết.

Theo ông Hiroshi Karashima, trong trường hp th tc có liên quan ti nhiu cơ quan cp b, đôi khi vic phi hp – trao đi gia các b, ngành chưa đy đ, đây là nguyên nhân dn ti vic pháp lnh ca tng ban b là khác nhau và làm cho th tc b dng li. Thêm vào đó, cũng xy ra tình trng đùn đy trách nhim gia các b, ngành vi nhau.

Các rào cản từ môi trường kinh doanh không chỉ kìm hãm các doanh nghiệp FDI, mà còn cả các doanh nghiệp trong nước

Ngoài ra, các quy đnh trong các văn bn pháp lut cũng không rõ ràng, nên các doanh nghip tư nhân không th biết trước các hot đng ca mình có vi phm pháp lnh hay không.

Còn đi vi các doanh nghip Hoa Kỳ, thì rào cn chính khiến các doanh nghip này lo ngi, đó là các hàng rào k thut phi thuế quan. Ông Jonathan Moreno, Ch tch Hip hi doanh nghip Hoa Kỳ cho biết, vic nhp khu sn phm vào Vit Nam còn tn kém và phc tp, do hàng lot các rào cn k thut phi thuế quan đi vi thương mi.

“Nhng rào cn này ch yếu gp phi ti biên gii và nhng vn đ được gi rào cn phía sau biên gii làm hn chế dòng hàng xut khu ca Hoa Kỳ vào Vit Nam”, ông Jonathan Moreno cho biết.

Ông Ryu Hang Ha, Ch tch Hip hi Doanh nghip Hàn Quc ti Vit Nam cho biết, nhng khó khăn mà các công ty Hàn Quc gp phi trong nhng giai đon đu khi bt đu đu tư đó là thiếu thông tin, khó khăn trong giao tiếp do khác bit ngôn ng và thiếu các chính sách ưu đãi đu tư. Sau khi gia nhp th trường Vit Nam, các công ty lại gp nhng khó khăn khác như thiếu h thng pháp lý, pháp lut được thc thi chưa đng b và khác bit văn hóa.

Đi din cho doanh nghip Hàn Quc, ông Ryu Hang Ha, Ch tch Hip hi Doanh nghip Hàn Quc ti Vit Nam cho biết, kết qu cuc kho sát được thc hin vào cui năm 2016 vi các công ty Hàn Quc đã đu tư ti Vit Nam cho thy, 46,1% s doanh nghip được hi cho biết s tăng đu tư vào Vit Nam, trong khi đó 44,7% cho biết s vn đu tư vào Vit Nam mc hin ti.

Tuy nhiên, cũng theo kết qu kho sát, nhng khó khăn mà các công ty Hàn Quc gp phi trong nhng giai đon đu khi bt đu đu tư đó là thiếu thông tin, khó khăn trong giao tiếp do khác bit ngôn ng và thiếu các chính sách ưu đãi đu tư. Chưa hết, sau khi gia nhp th trường Vit Nam, các công ty còn gp nhng khó khăn khác như thiếu h thng pháp lý, pháp lut được thc thi chưa đng b và khác bit văn hóa.

Bà Hương Vũ, Nhóm công tác Thuế VBF cho biết, khi pháp lut và chính sách đi vào nht quán và n đnh, các công ty nước ngoài có th t tin tiến hành hot đng kinh doanh ca mình. Tuy nhiên, theo quan sát ca chúng tôi, quá trình thc thi rt nhiu vn đ đáng phi bàn lun và ni cm hơn c là trong lĩnh vc thuế và hi quan.

“Áp mã HS cho hàng hóa xut nhp khu là mt trong nhng vn đ gây nhiu tranh cãi, th hin s lúng túng, không nht quán ca cơ quan hi quan. Điu này thc tế đã gây ra tn tht rt ln v mt tài chính, gây hoang mang và nh hưởng nghiêm trng ti quá trình đu tư, kinh doanh ca doanh nghip”, bà Hương Vũ ly ví d.

Cn sm tháo g!

Theo các doanh nghip nước ngoài, các rào cn kinh doanh hin ti cn phi được Chính ph Vit Nam sm tháo g đ to điu kin không ch cho các doanh nghip nước ngoài phát trin, mà còn cho chính c doanh nghip trong nước.

Theo ông Jonathan Moreno, loi b rào cn thương mi và nâng cao kh năng tiếp cn th trường s thu hút các nhà đu tư mi đến Vit Nam. Quan trng hơn, vic gim chi phí và tính phc tp cho hot đng kinh doanh s mang li li ích cho doanh nghip Vit Nam, mà trong đó đa phn là doanh nghip nh và va, nhm thúc đy khi nghip, giúp đm bo phát trin kh năng cnh tranh ca Vit Nam trong tương lai.

Ông Hiroshi Karashima kiến nghị, thành lp mt t chc mi gia các b/ngành có thm quyn đ gii quyết trit đ các vn đ phát sinh do s không rõ ràng của pháp luật. Hay có thể phát trin cơ chế “Công văn chính thc”, nhm giúp các t chc nước ngoài d dàng tiếp cn vi các b và cơ quan chính ph có liên quan khi cn kim tra tính pháp lý cho các hot đng kinh doanh ca họ.

Đ ra các bin pháp khc phc s khác bit gia pháp lnh và thc thi, ông Hiroshi Karashima kiến nghị thành lp mt t chc mi gia các b/ngành có thm quyn đ gii quyết trit đ các vn đ phát sinh do s không rõ ràng của pháp luật.

Hay có thể phát trin cơ chế “Công văn chính thc”, nhm giúp các t chc nước ngoài d dàng tiếp cn vi các b và cơ quan chính ph có liên quan khi cn kim tra tính pháp lý cho các hot đng kinh doanh ca h.

“Đây là cách tiếp cn mà các nước trên thế gii đang vn dng trong đó có Nht Bn”, ông Hiroshi Karashima chia s.

Đ gii quyết các vn đ v hi quan và thuế, bà Hương Vũ kiến ngh, 2 cơ quan này nên thường xuyên t chc tp hun đ ph biến và cp nht chính sách thuế và hi quan đến cán b hành thu nhm đm bo rng các chính sách được hiu mt cách thu đáo và được tôn trng trong quá trình thc hin.

“Vi mi văn bn pháp lut bt c cp nào, nên có quy đnh v thưởng, pht rõ ràng đ cán b thuế và hi quan cân nhc k hơn và có trách nhim hơn trước khi đưa ra kết lun, quyết đnh cu mình”, bà Hương Vũ cho biết.

Ghi nhn nhng ý kiến góp ý ca các doanh nghip, Phó Th tướng Vương Đình Hu cho biết, Chính ph s nghiêm túc ghi nhn đ hoàn thin nâng cao năng lc hoch đnh thc thi, hoàn thin h thng pháp lut minh bch, gim thiu ri ro và chi phí v mt pháp lý, xây dng Chính ph thc s là Chính ph kiến to, hành đng ca người dân.

Đ to thun li cho tt c các khu vc doanh nghip, Chính ph Vit Nam đang đi theo cách xây dng, hoàn thin môi trường đu tư kinh doanh thông thoáng, minh bch cho tt c các loi hình doanh nghip này. Chính ph đang quyết lit thc hin Ngh quyết s 19/NQ-CP và Ngh quyết s 35/NQ-CP và ti đây s sm ban hành các ngh đnh, thông tư hướng dn thi hành Lut H tr Doanh nghip nh và va.

Hy vng trong thi gian ti vi s đng hành và phi hp ca các cơ quan Chính ph, các vướng mc ca các doanh nghip s được gii quyết thu đáo, tiết kim các ngun lc, to nim tin vng chc cho các nhà đu tư nước ngoài trong quá trình hot đng ti Vit Nam./.