Theo đó, tổng mức phát hành tối thiểu là 66.000 tỷ đồng.

Khối lượng dự kiến chi tiết theo kỳ hạn như sau: Kỳ hạn 5 năm là 20.000 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm là 10.000 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm là 8.000 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm là 10.000 tỷ đồng; kỳ hạn 20 năm là 8.000 tỷ đồng; kỳ hạn 30 năm là 10.000 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng phát hành và mức huy động các kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường.

Các thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2017 và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp triển khai thực hiện.

Được biết, kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển trong cả năm 2017 là 183.300 tỷ đồng, trong quý I, đã phát hành 65.000 tỷ đồng./.