Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 7/2022 ước đạt 143.800 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng năm 2022 đạt hơn 1.093.500 tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán năm và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm nay tăng nhờ một loạt khoản thu ghi nhận tăng trưởng tích cực, như: thu nội địa đạt 870.400 tỷ đồng, bằng 74% dự toán năm và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; thu từ dầu thô; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu lần lượt tăng 91,6% và 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm 2022 tăng
Cán cân tổng thu - chi ngân sách nhà Nhà nước 7 tháng đầu năm 2022 (nguồn: Tổng cục Thống kê)

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 7/2022 ước đạt 131.300 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng năm 2022 ước đạt 842.700 tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán năm và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên 7 tháng qua đạt 594.800 tỷ đồng, bằng 53,5% dự toán năm và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi chi đầu tư phát triển tăng 10,3%, thì chi trả nợ lãi giảm 11,3% so với cùng kỳ năm trước./.