Ngày 14/02/2017, T chc Xúc tiến Thương mi Nht Bn (Jetro) t chc l công b “kho sát v thc trng hot đng sn xut, kinh doanh ca doanh nghip Nht Bn ti Vit Nam”.

Kết qu cuc kho sát này da trên kết qu kho sát thc trng hot đng, sn xut kinh doanh ca doanh nghip Nht Bn ti châu Á và châu Đi dương trong năm 2016. Cuc kho sát được thc hin t tháng 10-11/2016. Ti Vit Nam, có 639 doanh nghip được kho sát có câu tr li hp l.

62,8% doanh nghip Nht hot đng ti Vit Nam có lãi

Theo kho sát ca Jetro, t l doanh nghip Nht Bn đu tư ti Vit Nam tr li "có lãi" chiếm trên 60% (tăng 4,0 đim % so vi năm 2015), trong khi đó, s doanh nghip tr li "l" là 25,1% (tăng 1,1 đim % so vi năm 2015). Nếu tính theo loi hình doanh nghip, trong ngành công nghip chế to, t l các doanh nghip gia công xut khu và doanh nghip không gia công xut khu tr li "có lãi" ln lượt là 59% và 62%, nm dưới mc trung bình so vi tng th.

Kết qu kho sát cũng cho thy, có 66,6% doanh nghip Nht Bn đu tư ti Vit Nam có kế hoch m rng kinh doanh và tiếp tc coi Vit Nam là đa đim đu tư quan trng.

Theo ông Atsusuke Kawada, Trưởng đi din ca Jetro ti Hà Ni: “C 3 doanh nghip Nht, thì có 2 doanh nghip mun m rng kinh doanh ti Vit Nam. So sánh vi Trung quc là 40,1% và vi các nước trong Asean, thì t l doanh nghip Nht mun m rng kinh doanh Vit Nam là cao hơn”.

Ông Atsusuke Kawada, Trưởng đại diện của Jetro tại Hà Nội phát biểu tại lễ công bố

So sánh vi các quc gia khác, t l xut khu 100% ca Vit Nam chiếm t trng cao, khong 30%. Mt khác, mc dù t trng xut khu sang Nht Bn đã gim t 62,5%xung còn 58,4% so vi năm trước, t l này (khong 60%) vn là cao khi so sánh vi các nước khác.Lý do chính đ m rng kinh doanh đó là các doanh nghip Nht kỳ vng vào vic tăng doanh thu, vi 87,7% và tính tăng trưởng và tim năng cao ca th trường Vit Nam, vi 45,9%.

V đu tư trc tiếp ca Nht vào Vit Nam. năm 2016, Nht Bn tiếp tc là quc gia đu tư ln th hai vào Vit Nam. Năm 2016, có 549 d án được cp phép, tăng 17,7% và s vn cp phép là 2.122 triu USD, tăng 10,1% so vi năm 2015.

Các ngành ngh mà các doanh nghip Nht đu tư vào Vit Nam, đó là: chế to (chiếm 22%), tư vn (19%), phân phi và bán l (19%), IT (16%), khách sn – ăn ung (7%)...

Chi phí nhân công tăng cao làm các doanh nghip Nht lo lng nht

Vit Nam đng th 4 (63,4%) trong s 15 quc gia được cho là có “tình hình chính tr, xã hi n đnh”. Hơn mt na s doanh nghip đánh giá cao v, “quy mô th trường, kh năng tăng trưởng” và “chi phí nhân công r”.

Tuy nhiên, ông Atsusuke Kawada cũng cho biết, Vit Nam tiếp tc xếp cuối trong 15 quốc gia cho rng “Rào cản ngôn ng là không đáng k” vi 9,5%.

Liên quan đến các hng mc hàng đu chung ca toàn khu vc v “ri ro trong môi trường đu tư”, ging như năm trước, th hng ca Vit Nam ti các hng mc đang được gim xung, cùng vi đó là môi trường đu tư đang được ci thin.

Theo ông Atsusuke Kawada, có được kết qu trên là do s quyết lit ca Chính ph Vit Nam trong vic ban hành Ngh quyết 19 và ca các b, ngành trong vic ci thin th tc hành chính. Tuy nhiên, thi gian ti, ông Atsusuke Kawada mong mun có s n lc hơn na ca Chính ph trong ci thin môi trường kinh doanh.

Trưởng đi din ca Jetro cũng cho biết, khoảng 60% doanh nghip Nht Bn cho rng “Chi phí nhân công tăng cao” (58,5%), khoảng 50% doanh nghip ch ra “H thống pháp luật chưa hoàn thin, vận dng luật pháp không rõ ràng” (48,4%), khoảng 40% doanh nghip nhận thy “Cơ s hạ tng chưa hoàn thin” (44,4%) và “Cơ chế, thủ tc thuế phc tạp” (41,8%) là vn đ rủi ro. Ngoài ra, Vit Nam xếp th 4 trong tng s 15 quc gia có “Ngành công nghip ph tr còn non kém, chưa phát trin” vi 34,9%.

Liên quan đến các khó khăn trong hot đng kinh doanh, ging như kho sát ca năm trước, có hơn 60% doanh nghip đưa ra vn đ v “lương cho nhân viên s ti tăng” và “khó khăn trong thu mua nguyên vt liu, linh kin ti nước s ti”.

Ông Atsusuke Kawada cũng ch ra, mt khó khăn khác trong kinh doanh ca doanh nghip Nht Bn ti Vit Nam, đó là t l ni đa hóa còn thp. Dn kho sát ca Jetro, ông Atsusuke Kawada cho biết, mc dù t l ni đa hóa năm 2016 ca Vit Nam đt 34,2%, tăng 2,1% đim so vi năm trước. Song, t l này vn thp hơn Trung Quc (68%), Thái Lan (57%), Indonesia (41%), Malaysia (37%). So sánh gia khu vc min Bc và khu vc min Nam thì t l khu vc min Nam (35,4%) cao hơn min Bc (34,3%).

Xét c th hơn v t l ni đa hóa ca Vit Nam s thy, t l cung ng t các doanh nghip ni đa là 41,1%, không có s chênh lch nhiu so vi năm trước.

“So vi các quc gia khác, t l cung ng t “doanh nghip nước ngoài khác” (không phi doanh nghip Vit Nam, Nht Bn) còn cao. Do đó, đ nâng cao năng lc cnh tranh v chi phí, Vit Nam cn tăng cường thu mua t các doanh nghip trong nước”, người đng đu Jetro ti Hà Ni nhn mnh./.