Theo VASEP, ngày 20/03/2018, B Thương mi Hoa Kỳ (DOC) đã công b kết qu cui cùng ca đt xem xét hành chính ln th 13 (POR13) áp dng đi vi các lô hàng xut khu trong giai đon t 1/8/2015 - 31/07/2016. Theo quyết đnh này, mc thuế 3,87 USD/kg được áp dng cho Công ty Godaco - công ty được chn đ xem xét h sơ ln này.

Do ch có mt công ty được chn đ xem xét h sơ, nên DOC cũng áp dng mc thuế này cho các doanh nghip còn li.

So vi mc 0,69 USD/kg ca ln xem xét hành chính ln th 12 (POR12), mc thuế này đã tăng 5,61 ln. Đây là mc thuế cao nht t trước đến nay và cao hơn c mc thuế toàn quc 2,39 USD/kg mà DOC áp dng cho các công ty không được hưởng thuế sut riêng r trong v kin chng bán phá giá cá tra ca Vit nam.

VASEP nhn mnh, tri qua 13 kỳ xem xét hành chính trong v kin chng bán phá giá thì đây là ln đu tiên DOC yêu cu Công ty Godaco thc hin vic thay đi cách kê khai h sơ có nhiu khác bit so vi các kỳ trước. Công ty đã np h sơ đúng hn nhưng DOC đã không xem xét mt cách đy đ dn đến vic áp dng các yếu t bt li có sn khiến cho mc thuế tính cho công ty tăng cao mt cách vô lý.

DOC cũng đã có nhng điu chnh thiếu cơ s pháp lý khi áp dng mc thuế sut được tính theo các yếu t bt li có sn tr thành mc thuế trung bình cho các công ty có mc thuế sut riêng r không được xem xét h sơ, b qua các quy đnh thông thường khi đưa ra quyết đnh trong kết qu cui cùng.

Vi cách tính này, DOC đã áp dng mc thuế cao vô lý, khiến các doanh nghip có rt ít cơ hi xut khu cá tra fillet vào Hoa Kỳ trong thi gian ti vì không th đáp ng s tin ký qu quá cao theo mc thuế này.

VASEP khng đnh, VASEP nhn thy kết qu cui cùng ca đt xem xét hành chính ln th 13 th hin s không công bng, trái vi các quy đnh v lut chng bán phá giá thông thường, đng thi mang tính áp đt và vô lý đi vi các doanh nghip Vit Nam. Đây là mt vic chưa có tin l, th hin s áp đt ch quan thiếu cơ s ca DOC trong quá trình xem xét.

VASEP và các doanh nghip phn đi quyết đnh thiếu công bng này ca DOC và đang xem xét tiến hành các th tc pháp lý cn thiết đ khiếu kin lên Tòa án Thương mi quc tế Hoa Kỳ (CIT) trong thi gian sm nht đ bo đm quyn li cho các doanh nghip Vit Nam.

VASEP cũng yêu cu DOC phi xem xét mt cách k lưỡng các h sơ, d liu đy đ mà doanh nghip Vit Nam đã cung cp đ làm cơ s tính toán và đưa ra mc thuế chính xác và hp lý cho các công ty tham gia đt xem xét hành chính ln th 13 này.

“Thc tế chng minh rng các doanh nghip Vit Nam không bán phá giá cá tra và vic xuất khẩu cá tra Vit Nam vào Hoa Kỳ cũng không gây thit hi đến ngành công nghip cá nheo M, mà trái li đã to ra nhiu công ăn vic làm cho ngành kinh doanh các sn phm cá tra Vit Nam ti M, đng thi là ngun cung cp sn phm cá tht trng n đnh cho người tiêu dùng M vi cht lượng tt và giá c phù hp”, VASEP khng đnh.

Hoa Kỳ là mt đi tác chiến lược ca Vit Nam, quan h hai nước đã có nhng bước tiến đáng ghi nhn trong thi gian qua nhm thúc đy t do thương mi ca hai quc gia. VASEP cho rng quyết đnh này ca DOC đi ngược li tiến trình t do thương mi, đng thi nh hưởng ti quan h thương mi song phương Hoa Kỳ - Vit Nam.

Cá tra Việt Nam đang chịu cả chương trình thanh tra của Hoa Kỳ

Thc tế hin nay, tuy Hoa Kỳ là th trường truyn thng ca cá tra Vit Nam nhưng đang trong tình trng "1 c 2 tròng" gm: thuế chng bán phá giá và chương trình thanh tra cá da trơn.

B Công Thương cho rng, mc thuế chng bán phá giá vi cá tra - basa mà Hoa Kỳ đưa ra là không khách quan, mang tính bo h quá mc. B Công Thương đã và đang phi hp cht ch vi VASEP, các doanh nghip xut khu ca Vit Nam đ trao đi thông tin và nêu ý kiến vi các cơ quan chc năng ca Hoa Kỳ.

Theo đó, đ ngh phía Hoa Kỳ xem xét, điu chnh li cách xác đnh mc thuế đi vi các công ty liên quan ca Vit Nam trên nguyên tc khách quan, tuân th quy đnh ca WTO, công bng cho tt c các bên liên quan. Cơ quan này đang tiếp tc phi hp vi các bên liên quan tho lun tt c các phương án x lý đ bo đm quyn li chính đáng cho các doanh nghip Vit Nam.

Ngoài thuế chng bán phá giá, ngành cá tra đang chun b đón đoàn thanh tra Hoa Kỳ kim tra thc tế ti Vit Nam đ đánh giá và công nhn tương đương sau khi xem xét h sơ./.