Dự thảo này hướng dẫn việc chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (doanh nghiệp nhà nước) và đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên từ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt là Ủy ban).

Sẽ có 19 DNNN chuyển về "siêu ủy ban"

Theo dự thảo, các đối tượng chuyển giao gồm: 1. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; 2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 4. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; 5. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; 6. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; 7. Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam; 8. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 9. Tổng công ty Viễn thông MobiFone; 10. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; 11. Tổng công ty Hàng không Việt Nam; 12. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; 13. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 14. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; 15. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam; 16. Tổng công ty Cà phê Việt Nam; 17. Tổng công ty Lương thực miền Nam; 18. Tổng công ty Lương thực miền Bắc; 19. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam; 20. Các doanh nghiệp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Dự thảo cũng quy định: Việc chuyển giao quyền, trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước từ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, thành phố về Ủy ban phải đảm bảo thực hiện nhanh gọn, chặt chẽ và cụ thể; có kế thừa; không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; tiến độ thực hiện lộ trình sắp xếp, chuyển đổi, cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp; có sự phối hợp giữa các bên để cùng xử lý các vấn đề phát sinh trong và sau quá trình chuyển giao theo quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện chuyển giao và sau khi đã ký biên bản chuyển giao, trường hợp cơ quan có thẩm quyền chưa hoàn thành sắp xếp, bố trí công tác hoặc ban hành quyết định cử, bổ nhiệm thay thế Người quản lý doanh nghiệp (bao gồm người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật số 69/2014/QH13), Kiểm soát viên, Người đại diện vốn thì Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, Người đại diện vốn đã được cơ quan có thẩm quyền cử, bổ nhiệm trước đó có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, việc tổ chức chuyển giao, lập hồ sơ chuyển giao được thực hiện theo từng doanh nghiệp và theo hướng dẫn tại Quy chế này. Thời điểm chuyển giao và việc lập hồ sơ chuyển giao gắn với thời điểm lập báo cáo tài chính quý, năm của doanh nghiệp.

Ủy ban chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ hoặc theo phân cấp thực hiện việc cử, bổ nhiệm các chức danh người quản lý, điều hành doanh nghiệp, Người đại diện vốn, Kiểm soát viên theo quy định hiện hành (trừ Kiểm soát viên tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm).

Ủy ban thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp kể từ ngày ký Biên bản chuyển giao.

Ủy ban phối hợp với Cơ quan chuyển giao xác định số tiền dư quỹ chung về tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của Người đại diện vốn, Kiểm soát viên do doanh nghiệp chi trả chuyển về cho Cơ quan chuyển giao đến thời điểm ký Biên bản chuyển giao để tiếp nhận, quản lý, sử dụng theo quy định.

Theo dự thảo, việc chuyển giao quyền, trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước phải đảm bảo thực hiện nhanh gọn, chặt chẽ và cụ thể; có kế thừa; không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; tiến độ thực hiện lộ trình sắp xếp, chuyển đổi, cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp; có sự phối hợp giữa các bên để cùng xử lý các vấn đề phát sinh trong và sau quá trình chuyển giao theo quy định của pháp luật.

Ủy ban phối hợp với Cơ quan chuyển giao xác định số tiền dư quỹ chung về tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của Người đại diện vốn, Kiểm soát viên do doanh nghiệp chi trả chuyển về cho Cơ quan chuyển giao đến thời điểm ký Biên bản chuyển giao để tiếp nhận, quản lý, sử dụng theo quy định./.