Lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ thống đổi mới, sáng tạo quốc gia

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Xuân Định vừa ký Công văn số 718/BKHCN-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022. Theo đó, kế hoạch và dự toán ngân sách cho KH&CN năm 2022 sẽ xây dựng theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật KH&CN, Luật Đầu tư công; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản hướng dẫn Luật, quy trình, thời gian, thuyết minh cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán, giải trình; đảm bảo phù họp với tiến độ thực hiện đến hết 31 tháng 12 năm 2022.

Bộ KH&CN đang thực hiện chủ trương tái cơ cấu các chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Bộ KH&CN cho biết, Bộ đang tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu các chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, định hướng tới năm 2030 theo hướng phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia.

Để bảo đảm tiến độ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2022, Bộ KH&CN đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương hướng dẫn các đơn vị trực thuộc đề xuất nhiệm vụ KH&CN ở tầm cấp quốc gia theo mục tiêu, nội dung của các chương trình KH&CN hiện đang có hiệu lực thực hiện gửi trực tiếp về Bộ KH&CN hoặc các tổ chức là đầu mối quản lý nhà nước về KH&CN của bộ, cơ quan trung ương, địa phương để xem xét và xử lý. Đối với các bộ, cơ quan trung ương có các chương trình KH&CN cấp quốc gia được giao chủ trì tổ chức thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 cần phối họp chặt chẽ với Bộ KH&CN tổ chức xác định nhiệm vụ; tuyển chọn hoặc xét chọn nhiệm vụ KH&CN, thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ bố trí kế hoạch năm 2022 theo các quy định của Luật KH&CN và hướng dẫn của Bộ KH&CN.

Lộ trình cụ thể cho dự toán ngân sách KH&CN năm 2022

Tại Công văn số 718, Bộ KH&CN cũng công bố tiến độ triển khai xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN 2022. Theo đó, trước ngày 15/4/2021, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương hoàn thành việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và tổng họp các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia gửi Bộ KH&CN. Trước ngày 30/6/2021, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương hoàn thành việc tố chức các Hội đồng xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN của bộ, cơ quan trung ương, địa phương, thẩm định, phê duyệt kinh phí để bố trí kế hoạch thực hiện năm 2022 và tổng hợp vào kế hoạch KH&CN năm 2022 của bộ, cơ quan trung ương, địa phương gửi Bộ KH&CN.

Đến 30/6/2021, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương gửi kế hoạch KH&CN năm 2022 về Bộ KH&CN để Bộ KH&CN tổng hợp, làm việc thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự toán ngân sách năm 2022 của ngành KH&CN. Dự kiến đầu tháng 7/2021, Bộ KH&CN sẽ tổ chức các buổi làm việc với một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương để triển khai kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến 2030.

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, vừa được Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ban hành Điều lệ hoạt động vào tháng 3/2021

Cũng theo dự kiến, từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2021, Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương hoàn thành việc bố trí kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các nội dung kế hoạch và ký họp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2022. Sau khi Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, Bộ KH&CN sẽ hướng dẫn chi tiết các nội dung kế hoạch KH&CN năm 2022 để các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện, dự kiến trước ngày 05 tháng 12 năm 2021./.