Cụ thể là, vốn ngân sách nhà nước, khối lượng thực hiện ước đạt 4.244,3 tỷ đồng, bằng 52,5% kế hoạch, giải ngân ước đạt 4.487,7 tỷ đồng, bằng 55,6% kế hoạch; Vốn trái phiếu Chính phủ, khối lượng thực hiện ước đạt 1.1613,4 tỷ đồng, bằng 20,9% kế hoạch, giải ngân ước đạt 3.024,4 tỷ đồng, bằng 39,3% kế hoạch.

10 tháng đầu năm 2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải ngân vồn xây dựng cơ bản đạt 47,6% kế hoạch

Khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2018 ước đạt 4.244,3 tỷ đồng, bằng 52,6% kế hoạch, trong đó: Vốn trong nước thực hiện ước đạt 1.204,8 tỷ đồng; Vốn ngoài nước thực hiện ước đạt 3.039,4 tỷ đồng. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

Đối với đầu tư thủy lợi, khối lượng thực hiện 10 tháng ước đạt 1.864,9 tỷ đồng, bằng 56,9% kế hoạch, vốn trong nước ước đạt 247,5 tỷ đồng, vốn ngoài nước ước đạt 1.617,4 tỷ đồng, giải ngân ước đạt 1.918,5 tỷ đồng, bằng 58,5% kế hoạch; Đầu tư nông nghiệp, ước đạt 1.083 tỷ đồng, bằng 48,2% kế hoạch; Đầu tư lâm nghiệp, ước đạt 146,9 tỷ đồng, bằng 46,6% kế hoạch; Đầu tư thủy sản, ước đạt 354,5 tỷ đồng, bằng 37,4% kế hoạch; Đầu tư cho giáo dục - đào tạo, ước đạt 97,6 tỷ đồng, bằng 76,3% kế hoạch; Khoa học công nghệ, ước đạt 18,9 tỷ đồng, bằng 76,2% so với kế hoạch; Lĩnh vực khác, khối lượng thực hiện ước đạt 142,4 tỷ đồng, bằng 68,3% so với kế hoạch.

Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương, khối lượng thực hiện ước đạt 151,4 tỷ đồng, bằng 54,6% kế hoạch năm, trong đó: Chương trình phát triển thuỷ sản bền vững: Khối lượng thực hiện ước đạt 26,9 tỷ đồng, bằng 37,4% kế hoạch; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững khối lượng thực hiện 10 tháng ước đạt 20 tỷ đồng bằng 66,6% so với kế hoạch; Chương trình hỗ trợ tái cơ cấu KT nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: Khối lượng thực hiện ước đạt 72,3 tỷ đồng, bằng 49,2% kế hoạch; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh khối lượng ước đạt 32,1 tỷ đồng, bằng 178,3% so với kế hoạch.

Đối với vốn trái phiếu chính phủ, khối lượng thực hiện 10 tháng năm 2018 của các công trình thủy lợi đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 1.613,4 tỷ đồng, bằng 20,9% kế hoạch, giải ngân ước đạt 3.024,4 tỷ đồng, bằng 39,3% kế hoạch./.