Điều tra xu hướng sản xuất, kinh doanh ngành xây dựng được tiến hành hàng quý với hơn 6.600 doanh nghiệp được chọn mẫu để khảo sát, đại diện cho toàn bộ khu vực doanh nghiệp có hoạt động xây dựng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia trả lời trong kỳ điều tra quý I/2020 đạt 89%.

Thông tin thu thập được từ các doanh nghiệp phản ánh xu hướng sản xuất, kinh doanh ngành xây dựng về các mặt: Tổng quan hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành xây dựng; xu hướng sử dụng các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; nhận định về chính sách hỗ trợ của hệ thống hành chính Nhà nước và tình hình tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo kết quả điều tra về hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong quý I/2020, có 18,8% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất, kinh doanh tốt hơn, 33,7% đánh giá giữ ổn định và 47,5% cho rằng khó khăn hơn so với quý IV/2019.

Dự báo quý II/2020 có 18,3% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh tốt hơn, 34,8% nhận định giữ ổn định và 46,9% đánh giá khó khăn hơn (Biểu đồ).

Biểu đồ: Nhận định tình hình sản xuất, kinh doanh ngành xây dựng

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Theo hình thức sở hữu, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước khả quan hơn so với hai khu vực còn lại với 19,4% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh quý I/2020 tốt hơn so với quý IV/2019, 33,9% nhận định hoạt động sản xuất, kinh doanh giữ ổn định và 46,7% doanh nghiệp cho rằng hoạt động khó khăn hơn; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (khu vực doanh nghiệp FDI) có 13,0% doanh nghiệp nhận định tốt hơn, 31,9% giữ ổn định và 55,1% khó khăn hơn; khu vực doanh nghiệp nhà nước có 10,6% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất, kinh doanh tốt hơn, 34,1% giữ ổn định và 55,3% hoạt động kinh doanh khó khăn hơn.

Dự báo quý II/2020, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 19,0% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh tốt hơn, 34,5% doanh nghiệp giữ ổn định và 46,5% khó khăn hơn so với quý I/2020; tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp FDI là 12,1% tốt hơn, 38,1% giữ ổn định và 49,8% khó khăn hơn; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 11,8% tốt hơn, 34,1% giữ ổn định và 54,1% khó khăn hơn.

Theo ngành hoạt động, doanh nghiệp xây dựng nhà các loại đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh quý I/2020 so với quý IV/2019 với 19,5% đánh giá tốt hơn, 32,6% giữ ổn định và 47,9% khó khăn hơn; doanh nghiệp hoạt động xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng có 19,1% nhận định tốt hơn, 35,7% giữ ổn định và 45,2% khó khăn hơn; doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng với 17,0% đánh giá tốt hơn, 32,9% giữ ổn định và 50,1% khó khăn hơn.

Dự báo quý II/2020, doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng nhận định khả quan hơn so với các ngành còn lại với 19,9% dự báo tốt hơn, 35,3% dự báo giữ ổn định và 44,8% khó khăn hơn; tỷ lệ này của doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 19,2% tốt hơn, 33,0% giữ ổn định và 47,8% khó khăn hơn; doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng có 14,3% tốt hơn, 37,4% giữ ổn định và 48,3% khó khăn hơn./.