Dn kết qu kho sát mi đây ca Hip hi Doanh nghip châu Âu ti Vit Nam (EuroCham), ông Joaquim Torrinha cho hay, có ti 76% doanh nghip châu Âu hot đng ti Vit Nam bày t s lc quan v trin vng kinh doanh ti đây trong năm 2017. T l này cao hơn c con s đánh giá vào quý IV năm ngoái (73%).

Kết qu cũng cho thy, hu hết các doanh nghip châu Âu tham gia kho sát hài lòng v s ci thin môi trường đu tư Vit Nam. Có 56,6% s doanh nghip kho sát cho biết h s tiếp tc s dng lao đng Vit Nam trong năm nay và hướng ti m rng quy mô đ tuyn dng thêm. 90% doanh nghip cho biết s duy trì hoc tăng đu tư ti Vit Nam.

90% doanh nghiệp châu Âu cho biết sẽ duy trì hoặc tăng mức độ đầu tư tại Việt Nam

Ông Joaquim Torrinha cũng cho hay, mc tiêu hot đng ca EuroCham trong năm 2017 là h tr thc thi Hip đnh Thương mi T do EU - Vit Nam (EVFTA).

Theo đánh giá ca ông Joaquim Torrinha, nhng du hiu tích cc cho trin vng thc hin EVFTA vn được mong đi s cng c mnh m hot đng kinh doanh và đu tư ca doanh nghip châu Âu ti Vit Nam. Đng thi, EVFTA cũng là nn tng hu ích cho công tác vn đng chính sách ca Eurocham và hoch đnh chính sách ti Vit Nam.

Bên cnh đó, năm 2017, EuroCham cũng s thc hin 2 d án h tr cho các doanh nghip nh và va châu Âu đu tư vào Vit Nam. Hip hi s h tr cho các doanh nghip khi h gp vướng mc v đu tư, quyn s hu trí tu, phát trin bn vng... ti Vit Nam.

Đc bit, ông Joaquim Torrinha còn đ cp đến lĩnh vc tăng trưởng xanh - mt ch đ mà cơ quan này đang tích cc theo sát trong thi gian gn đây.

“Các doanh nghip châu Âu cho rng, ngun năng lượng sch và tái to là yếu t quan trng đi vi hot đng kinh doanh ca h ti Vit Nam”, ông Joaquim Torrinha nhn mnh./.