Cụ thể là, để đảm bảo tiến độ dự án, đặc biệt là 4 dự án thành phần có thời hạn cán đích trong năm 2022, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Giám đốc các Ban Quản lý dự án phân công lãnh đạo đơn vị thường trực tại hiện trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu xử nghiêm nhà thầu làm chậm tiến độ cao tốc Bắc – Nam phía Đông
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu xử nghiêm nhà thầu làm chậm tiến độ cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Các Ban Quản lý dự án cũng phải yêu cầu các nhà thầu cập nhật, điều chỉnh tiến độ thi công các tháng tiếp theo, đảm bảo bù lại phần khối lượng chậm tiến độ; xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp tiến độ điều chỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu xây lắp huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực, chủ động nguồn vật tư, vật liệu, tăng cường các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ.

Đặc biệt, Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh đến việc xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng, không đáp ứng chất lượng, tiến độ. Cụ thể, đối với nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không có khả năng hoàn thành hợp đồng đúng tiến độ ký kết (Chủ đầu tư đã thông báo vi phạm lần 3 theo quy định của hợp đồng, nhưng nhà thầu không có chuyển biến tích cực về tiến độ), Ban Quản lý dự án xem xét báo cáo Bộ Giao thông vận tải chấm dứt hợp đồng.

Phần khối lượng công việc chưa thực hiện đề xuất áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác theo quy định trên cơ sở đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành của gói thầu; thực hiện các thủ tục gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Nhà thầu không hoàn thành hợp đồng (bị xử lý chấm dứt hợp đồng) sẽ được đánh giá không đáp ứng ở bước đánh giá sơ bộ trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án do Bộ Giao thông vận tải (từ 3 - 5 năm theo quy định hiện hành).

Đối với nhà thầu vi phạm tiến độ nhưng chưa đến mức phải xử lý chấm dứt hợp đồng, các Ban Quản lý dự án đôn đốc kiểm tra, giám sát, yêu cầu 2 nhà thầu có giải pháp khắc phục ngay; xem xét, đánh giá kỹ lưỡng trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu nếu nhà thầu tham gia đấu thầu các dự án khác thuộc phạm vi quản lý.

Với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Ban Quản lý dự án được giao nhiệm vụ đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền và doanh nghiệp dự án quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm nhà thầu theo quy định nêu trên.