Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh; xuất, nhập khẩu được phục hồi trong trạng thái bình thường mới đã tác động tích cực giúp thu ngân sách nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 11/2021, khi tăng tới 73,3% so với cùng kỳ tháng trước.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước nửa đầu tháng 11/2021 ước đạt 52.500 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/11 đạt 1.312.900 tỷ đồng, bằng 97,7% dự toán năm (thu ngân sách Trung ương bằng 93,5%; thu ngân sách địa phương bằng 102,9%).

Nhiều khoản thu nội địa lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/11 đạt cao so với dự toán năm như: thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 243.100 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân: 110.400 tỷ đồng, lần lượt bằng 102,3% và 102,4% dự toán năm. Một khoản thu nội địa nữa cũng đạt cao so với dự toán là thu tiền sử dụng đất đạt 124.700 tỷ đồng, bằng 112% dự toán năm...

Chi đầu tư phát triển đến ngày 15/11 mới đạt 56,6% dự toán năm
Tốc độ chi ngân sách nhà nước vẫn chậm trễ. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Nhiều khoản thu khác lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/11 cũng đạt cao so với dự toán năm như: thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 201.200 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 35.200 tỷ đồng, lần lượt bằng 112,7% và 151,9% dự toán năm.

Trái ngược với sự tăng trưởng tích cực của thu ngân sách, kết quả chi ngân sách nhà nước cho thấy tình trạng chậm giải ngân vẫn tiếp diễn, khi lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/11 mới bằng 71,9% dự toán năm, đạt 1.212.300 tỷ đồng, trong đó đáng lo ngại là chi đầu tư phát triển mới đạt 270.200 tỷ đồng, bằng 56,6%.../.