DNNVV bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh được xem xét xử lý rủi ro.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hoạt động cho vay trực tiếp là hình thức Quỹ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiến hành thẩm định, đánh giá tính khả thi của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và ra quyết định cho vay đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh đó.

Để đảm bảo tính hiệu quả, an toàn trong hoạt động hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ và đúng theo nguyên tắc “bảo đảm an toàn vốn”; đồng thời, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP, ngày 10/05/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Thông tư Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là hoàn toàn phù hợp và rất cần thiết .

Dự thảo nêu rõ 4 trường hợp được xem xét xử lý rủi ro, bao gồm:

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra;

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa bị phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật hiện hành;

3. Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa;

4. Doanh nghiệp nhỏ và vừa không có khả năng hoặc không trả được nợ vay (gốc, lãi) theo đúng hợp đồng đã ký, gây rủi ro hoạt động, có khả năng làm phát sinh nợ xấu cho Quỹ.

Các biện pháp xử lý rủi ro đối với hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ, bao gồm: Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ/số tiền trả nợ; Gia hạn nợ vay; Khoanh nợ; Xóa nợ lãi; Bán nợ; Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay; Xóa nợ gốc; Các biện pháp xử lý rủi ro khác theo quy định của pháp luật.

Về nguồn vốn xử lý nợ bị rủi ro, dự thảo đề xuất quỹ sử dụng dự phòng rủi ro và quỹ dự phòng tài chính theo quy định tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP để thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro: xóa nợ gốc, bán nợ (trong trường hợp giá bán thấp hơn giá trị nợ gốc ghi trong sổ sách).

Trường hợp sau khi sử dụng hết dự phòng rủi ro và quỹ dự phòng tài chính, nhưng không đủ bù đắp rủi ro, Quỹ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nguồn vốn để thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro khác được thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan đến khoản nợ./.