Theo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong quý III/2021, mà Kho bạc Nhà nước vừa thông báo tới các thành viên thị trường, trong tổng hạn mức phát hành 120.000 tỷ đồng, thì trái phiếu kỳ hạn 15 năm có khối lượng lớn nhất là: 50.000 tỷ đồng, tiếp đến lần lượt là trái phiếu có kỳ hạn 10 năm: 40.000 tỷ đồng; kỳ hạn 5 năm: 10.000 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm: 8.000 tỷ đồng.

Loại trái phiếu có kỳ hạn dài nhất mà Kho bạc Nhà nước có kế hoạch phát hành trong quý III/2021 là 30 năm, với tổng khối lượng dự kiến huy động là 7.000 tỷ đồng.

Theo Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước tiến hành gọi thầu tổng cộng 8.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ ở các kỳ hạn 7 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (4.500 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng). Khối lượng trúng thầu đạt 7.340 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ trúng thầu 91,8%). Riêng kỳ hạn 10 năm và 15 năm có tỷ lệ trúng thầu 100%. Lãi suất trúng thầu giảm ở tất cả các kỳ hạn, trừ loại trái phiếu có kỳ hạn 20 năm.

Cập nhật của VBMA cho thấy, trong tuần này, Kho bạc Nhà nước tiến hành gọi thầu 7.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (3.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.500 tỷ đồng).

Kho bạc Nhà nước muốn huy động 120.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Cơ cấu kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ tính đến ngày 15/7/2021. Ảnh: VST

Theo Kho bạc Nhà nước, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/7, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành là 155.386 tỷ đồng, với kỳ hạn phát hành bình quân năm trong 2021 đạt 12,33 năm, lãi suất phát hành là 2,26%/năm./.