Ngày 31/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 801/QĐ-TTg giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2016 (đợt 2).

Trong đó, các bộ, ngành trung ương được giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương là 6.519,685 tỷ đồng; các địa phương được giao 7.064,277 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) trong 5 tháng đầu năm đạt thấp, với 83,3 nghìn tỷ đồng.

Mặc dù so với cùng kỳ năm trước, số vốn giải ngân đã tăng 15,3%, nhưng mới chỉ bằng 33,8% kế hoạch năm.

Sau 5 tháng đầu năm 2016, giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công mới chỉ bằng 33,8% kế hoạch năm

Trong đó, cả vốn trung ương quản lý và vốn địa phương quản lý đều chỉ đạt hơn 30% kế hoạch năm trong khi gần nửa năm sắp trôi qua (vốn trung ương quản lý đạt 18,2 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5% kế hoạch năm; vốn địa phương quản lý đạt 65,1 nghìn tỷ đồng, bằng 34,3% kế hoạch năm).

Thậm chí vốn đầu tư thực hiện của nhiều bộ, ngành còn giảm so với cùng kỳ năm 2015 như Bộ Xây dựng giải ngân được 325 tỷ đồng, bằng 36,1% kế hoạch năm và giảm 38,7% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, Bộ Khoa học và Công nghệ 96 tỷ đồng, bằng 38,3% và giảm 11,7%; Bộ Thông tin và Truyền thông 38 tỷ đồng, bằng 37,8% và giảm 42,8%...

Khi tăng trưởng GDP vẫn dựa chủ yếu vào đầu tư thì tốc độ giải ngân vốn đầu tư từ NSNN chậm chạp nêu trên làm dấy lên lo ngại về khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% của cả năm nay.

Thủ tướng trước đó đã phải thừa nhận: “Tăng trưởng kinh tế đang có dấu hiệu chậm lại, trong đó có nguyên nhân liên quan đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư chậm”.

Vì thế, để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ đã phải ban hành một chỉ thị để “thúc” giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016.

Tiếp theo hành động đó, Thủ tướng Chính phủ đã vừa quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Theo đó, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Thủ tướng cũng nêu rõ, Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Để thực hiện các nhiệm vụ các công việc trên, Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn phòng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Tổ công tác. Bộ phận giúp việc Tổ công tác gồm cán bộ của các Bộ, cơ quan nêu trên, mỗi Bộ, cơ quan cử 2 người.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai giải ngân; kiến nghị giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; định kỳ hàng quý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ của Chính phủ vào các tháng cuối Quý.

Thành viên Tổ công tác có nhiệm vụ chủ động rà soát, xử lý những khó khăn vướng mắc trong việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Bộ; đồng thời, tổng hợp các vấn đề vượt thẩm quyền, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp chung.

Cơ quan thường trực Tổ công tác có trách nhiệm tổng hợp và điều phối chung các hoạt động của Tổ công tác.

Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.