Liệu năm 2023 có tiêu hết được số tiền kỷ lục là hơn 700.000 tỷ đồng?
Số vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước còn lại phải giải ngân trong 6 tháng cuối năm rất lớn. Ảnh minh họa

Vế tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng qua, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đến ngày 30/6/2023 là 215.579 tỷ đồng, đạt 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2022 cả về tỷ lệ (27,75%) và về số tuyệt đối (hơn 65.163 tỷ đồng). Qua đó cho thấy sự chuyển biến tích cực trong giải ngân đầu tư công.

"Tuy nhiên, như nhà báo đã nêu, kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 được Quốc hội quyết nghị là 711.684 tỷ đồng, số vốn còn lại phải giải ngân trong 6 tháng cuối năm là rất lớn", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Về khả năng giải ngân liệu có đạt kế hoạch, Thứ trưởng đưa ra một số cơ sở, tiền đề.

Thứ nhất, tiến độ giải ngân mọi năm đều trên 90%. Thứ trưởng khẳng định, đây là một cơ sở, là niềm tin có thể đạt được mục tiêu giải ngân đầu tư công đề ra.

"Tín hiệu rất tốt là đang có nhiều dự án giao thông trọng điểm được khởi công", Thứ trưởng nói và chỉ ra rằng, khi các dự án được khởi công, thì công tác giải phóng mặt bằng cũng sẽ được thực hiện ngay. Qua đó, sẽ giải ngân nhanh.

Thứ ba, Thứ trưởng cho biết, một số thông tin tích cực từ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV vừa kết thúc. Đó là việc Quốc hội cho phép áp dụng các cơ chế đặc thù đối với các nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội .

Cụ thể, đối với các nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, do thời gian thực hiện Chương trình không còn nhiều (đến hết năm 2023), các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động đề xuất áp dụng các cơ chế đặc thù của Chương trình đã được Quốc hội cho phép nhằm đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình. Chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển giữa kế hoạch vốn của Chương trình và kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 được giao nhằm giải ngân hết kế hoạch vốn của Chương trình.

Ngoài ra, để đạt được mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023, Thứ trưởng chỉ rõ, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cần tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023.

Trong đó, Thứ trưởng cho rằng, cần khẩn trương giao, điều chỉnh để phân bổ hết số vốn ngân sách trung nương năm 2023 còn lại trong tổng số kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Chủ động rà soát, điều chỉnh theo thẩm quyền kế hoạch vốn từ các nhiệm vụ, dự án không còn khả năng giải ngân hoặc không còn nhu cầu sử dụng vốn, để bổ sung kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án có khả năng giải ngân.

Trường hợp không phân bổ hết kế hoạch vốn được giao hoặc có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, dự án, nhanh chóng đề xuất phương án xử lý để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền./.