Đã có nhiu chuyn biến tích cc

Ti hi tho “Công b báo cáo kết qu Chương trình phi hp giám sát thuế – hi quan năm 2015”, ngày 12/12/2015, ông Nguyn Thin Nhân, y viên B Chính tr, Ch tch y ban Trung ương Mt trn T quc Vit Nam cho biết, Chương trình phi hp giám sát thuế - hi quan năm 2015 là mt ch trương hết sc quan trng ca Chính ph nhm đy mnh ci cách môi trường đu tư Vit Nam, nht là trong bi cnh hi nhp quc tế.

6 cơ quan là y ban Trung ương Mt trn T quc Vit Nam, B Tài chính, Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam (VCCI), Liên minh Hp tác xã, Hip hi Doanh nghip nh và va, Hi Doanh nhân tr đã giám sát vic thc hin ci cách th tc hành chính liên quan ct gim, sa đi, b sung, thay thế các th tc thuế, hi quan không cn thiết, gim bt thi gian và chi phí cho doanh nghip trong vic kê khai np thuế, thông quan hàng hóa xut nhp khu.

Báo cáo kết qu Chương trình cho thy, mt điu đáng mng là 75-80% các doanh nghip khi kho sát cho đu cho rng, nhng năm gn đây ci cách th tc hành chính trong lĩnh vc thuế và hi quan đã có nhng tiến b nht đnh.

“Điu này khng đnh quyết tâm và hành đng c th ca các đơn v giám sát phi hp trong thi gian qua”, ông Nguyn Thin Nhân nhn mnh mnh.

Liên quan v vic ci cách th tc thuế, B trưởng B Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, B đã thc hin ct gim được khong 420 gi thc hin th tc hành chính v thuế gim, t 537 gi xung còn 117 gi. Đng thi gim được 8 ln khai và np thuế giá tr gia tăng, gim được 4 ln np t khai thuế thu nhp doanh nghip tm tính. Đến nay đã có trên 98,95% s doanh nghip thc hin khai thuế đin t và ký kết tha thun vi 43 ngân hàng thương mi đ trin khai np thuế đin t ti 63 đa phương trong c nước.

V th tc hi quan, vi vic thông qua Lut Hi quan năm 2014 và ban hành các ngh đnh, thông tư hướng dn đã to ra cơ s pháp lý quan trong đ đy mnh ci cách th tc, hin đi hóa qun lý hi quan qua vic thay đi phương thc thc hin th tc hi quan truyn thng, bán đin t sang phương thc đin t. Vic trin khai thành công H thng VNACCS/VCIS đã giúp gim thi gian thông quan đi vi lung xanh xung ch còn 3 giây. Cơ chế hi quan mt ca quc gia ti 12 cng bin vi s tham gia ca 9 b, ngành cũng được tích cc trin khai, qua đó doanh nghip ch phi np 1 b h sơ duy nht và gim được 10-20% chi phí thc hin th tc hành chính, ct gim 30% thi gian thc hin th tc hành chính v xut khu, nhp khu…

Cũng đánh giá v nhng n lc ci thin môi trường kinh doanh ca Vit Nam, ông Layton Pike, Phó Đi s Australia ti Vit Nam cho biết, vic ci cách v lĩnh vc thuế và hi quan cũng đã giúp vch ra được l trình rõ ràng đ đáp ng tt hơn na nhu cu hi nhp ca doanh nghip, cũng như th hin được vai trò ca doanh nghip tư nhân trong vic này. Chính ph Australia hoan nghênh nhng n lc ci thin môi trường kinh doanh ca Vit Nam trong thi gian qua.

Vn còn nhiu vn đ đáng quan ngi

Tha nhn vic ci cách th tc hành chính thuế và hi quan đã có nhng bước tiến và kết qu đáng k, song các đi biu ti hi tho cũng thng thn ch ra nhng vn đ còn tn ti ca ngành thuế và hi quan.

Trình bày Báo cáo “Đánh giá vic thc hin Ngh quyết 19 trong lĩnh vc thuế và hi quan – Khuyến ngh chính sách t cng đng doanh nghip, hp tác xã”, ông Đu Anh Tun, Trưởng Ban Pháp chế, VCCI cho biết, mi ch 39% hip hi doanh nghip và liên minh hp tác xã phn ánh cơ quan hi quan cung cp thông tin nhanh chóng, kp thi và 47% cho rng thông tin đơn gin, d hiu

Ba nhóm th tc hi quan được các hip hi và liên minh hp tác xã đánh giá phin hà nht là gii quyết khiếu ni, x lý vi phm hành chính và th tc thông quan. Các phin hà chính vn là thi gian gii quyết quá dài (69%) và yêu cu cung cp thêm nhiu loi thông tin, giy t không cn thiết (62%).

Đc bit, tình trng doanh nghip phi chi tr chi phí không chính thc trong lĩnh vc thuế vn là quan ngi ca nhiu hip hi và liên minh hp tác xã. C th: 55% doanh nghiêp được kho sát có tâm lý e ngi s b phân bit đi x, như: kéo dài thi gian x lý h sơ, yêu cu b sung giy t… nếu không chi tin cho cán b nhà nước.

Liên quan ti thái đ, đng lc làm vic ca cán b thuế, ông Nguyn Đình Cung, Vin trưởng Vin Nghiên cu Qun lý Kinh tế Trung ương chia s, nhiu doanh nghip cho rng, h không s b trưởng mà s cán b trc tiếp thu thuế. Cán b nói doanh nghip sai là sai, nói doanh nghip đúng là đúng. Chính vì vy, ông Cung cho rng vn đ này cn được tiếp tc làm rõ đ có nhng bin pháp x lý.

Tiếp tc ci thin hơn na!

Trước nhng tn ti đó, ông Nguyn Thin Nhân cho biết, Vit Nam cn tiếp tc ci thin môi trường kinh doanh hơn na, nht là trong ngành thuế và hi quan, đ nâng cao năng lc cnh tranh ca doanh nghip, cũng như ca quc gia.

“Nhng mt làm tt cn phát huy hơn na, vic làm chưa được thì cn cng c thêm, vic làm gn được thì tiếp tc c gng”, ông Nguyn Thin Nhân nhn mnh.

Cũng theo TS. Vũ Tiến Lc, Ch tch VCCI, mc dù vn còn nhiu đim mà ngành thuế và hi quan vn cn phi ci cách hơn na, nhưng vic ci cách ca B Tài chính đã đi đúng hướng và mong s duy trì “gia tc” này trong thi gian ti. Hin có con s đáng chú ý là có 20% doanh nghip đánh giá cán b công chc tn tình vi doanh nghip, vy s còn li mi ch hoàn thành phn s ca mình hoc có th còn gây khó d. Đây là dư đa đ Vit Nam tiếp tc ci cách.

Ông Nguyn Hi Giang, Phó Ch tch Liên minh Hp tác xã Vit Nam cũng nêu lên mt thc trng là, s quyết lit và quyết tâm t trung ương là rt cao, nhưng dường như càng đi xung đa phương thì li càng gim. Do vy, trong thi gian ti cn phi làm quyết lit hơn ti tng cán b trc tiếp làm vic. Có như vy mi to nim tin cho người dân, doanh nghip thc hin.

“Trong thi gian ti cn có cơ chế đ giám sát và phn bin tt hơn gia các đơn v phi hp. B Tài chính vn giương cao ngn c, chúng tôi là nhng người bên cnh đ đng hành giám sát phi hp đ làm sao nâng cao cnh tranh quc gia và ci thin môi trường cnh tranh cho doanh nghip”, ông Giang nhn mnh.

Lng nghe nhng ý kiến trên, các b, ngành cam kết tiếp tc trin khai đng b nhiu gii pháp hiu qu hơn na đ ci cách th tc hành chính, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia, tháo g khó khăn và to thun li tt nht cho các doanh nghip phát trin sn xut, kinh doanh trong nước và hi nhp sâu rng vào nn kinh tế./.