Mng xã hi là trung tâm

Trong thi gian qua, các mng xã hi ln đã đng lot tung ra các ng dng cho tin tc và báo chí, như: Snapchat Discover, Facebook Instant Articles, Apple News, Twitter Moments. Đ cnh tranh vi mng xã hi trong lĩnh vc này, “ông ln” Google ngoài vic làm mi li Google News, còn m Accelerated Mobile Pages - mt giao din cho phép tăng tc đ truy cp cho các trang web trên nn tng di đng.

Không khó đ thy rng, công chúng đã có thói quen và xu hướng đc báo trên mng xã hi, thông qua s gii thiu hay các chia s ca bn bè trên đó. Theo mt nghiên cu truyn thông gn đây, tin tc chiếm đến hơn 40% lưu lượng trao đi thông tin, tho lun trên Facebook - mng xã hi hin có hơn 1,4 t người dùng. Là đi tác ca Instant Articles t tháng 10/2015, các bài báo ca The New York Times đăng trên Facebook có s chia s trung bình cao gp 3,5 ln, thích (like) gp 2,5 ln và con s bình lun (comment) gp 5,5 ln so vi trên các đường link thông thường, theo kho sát ca Newswhip.

Công chúng đã có thói quen và xu hướng đọc báo trên mạng xã hội

Gii nghiên cu cho rng, mng xã hi gi vai trò m rng“không gian thông tin”, to uy tín cho cơ quan báo chí truyn thông chuyên nghip. Thông thường, các tin, bài viết ca phóng viên được đăng ti trên các cơ quan báo chí chính thng. Tuy nhiên, do khuôn kh hoc thi gian có hn, nhà báo có th đăng các ni dung bên l s kin, hoc nhng thông tin có liên quan, như: bi cnh ca s kin, quá trình phng vn, cm nhn cá nhân ca tác gi lên trang mng xã hi ca tòa son, b sung, m rng và giúp bn tin tr nên phong phú và có chiu sâu hơn.

Bên cnh đó, hin nay, trong bi cnh cnh tranh gia các hãng truyn thông ngày càng gay gt, mng xã hi có th đáp ng nhu cu mun thông tin nhanh ca công chúng, giúp các hãng truyn thông có th đi đu trong “trn đa” chiếm lĩnh thông tin và có th thông qua mng xã hi liên tc đưa tin v nhng tiến trin mi nht ca s kin.

Có v các nhà sn xut ni dung đã chp nhn thc tế nói trên đ tr thành nhà cung cp cho các ng dng tin tc (cũng như người ta đã chp nhn Uber kinh doanh dch v vn chuyn dù không s hu chiếc xe nào), bi nếu không tham gia xu hướng này, h s mt cơ hi duy trì và phát trin lượng người đc và doanh thu t qung cáo trong tương lai, và nht là s tiếp cn và tương tác vi người đc.

Đin thoi di đng là phương thc tiếp cn và thu li nhun ch đo

Kho sát các xu hướng báo chí thế gii thường niên năm 2016 ca Hip hi Báo chí và các Nhà xut bn tin tc thế gii (WAN-IFRA) cho biết, thách thc đi vi ngành công nghip báo chí hin vn là phương thc đ to ra s tiếp cn và nh hưởng ca báo chí trên nhiu nn tng, như: thiết b di đng, phương thc phát hành k thut s thu tin.

Nhiu nhà xut bn đã chn cách truyn ti tin bài qua thiết b di đng (đin thoi thông minh và máy tính bng). Hip hi Báo chí M cho biết, hơn na s đc gi báo đin t ca nước này ch s dng thiết b di đng đ đc tin hàng ngày. Theo trang cung cp s liu ComScore, 10 hãng truyn thông k thut s ca M có 37% đc gi “ghé thăm” hãng tin bng thiết b di đng và 31% khác đc tin bng c thiết b di đng ln máy tính bàn. Ti các th trường như Pháp, Đc, Nht Bn, Australia và Canada, hơn 1/3 s người trưởng thành s dng thiết b di đng đ đc tin tc. Đc bit, s lượng ngày càng tăng ca đin thoi thông minh và máy tính bng cũng thúc đy vic s dng ng dng d liu ln trên báo đin t, chng hn video.

Được biết, 8-9 t video mi ngày được theo dõi trên Facebook, 8 t video/ngày được xem qua Snapchat và 4 t được xem qua Youtube. Trong khi đó, con s đc gi đc tin tc bng máy tính bàn tiếp tc gim.

Nh xu hướng tiếp cn tin tc qua mng, phương thc thu li nhun t phát hành k thut s cũng phát trin theo. Doanh thu phát hành k thut s thu tin t đc gi tiếp tc tăng trưởng 2 con s, tăng 30% trong năm 2015 và 547% trong 5 năm qua. Trong s nhng đc gi thường đc tin trc tuyến, khong 1/5 người sn sàng tr tin đ được theo dõi tin ti nhiu quc gia trong chương trình nghiên cu ca WAN-IFRA.

Tuy vy, bên cnh s bùng n ca thiết b di đng và tim năng ca phương thc phát hành k thut s thu tin đc gi, phát hành dng in n vn có ch đng nht đnh. Năm 2015, ngành báo chí to ra 90 t USD nh ni dung ca báo phát hành in n và k thut s, 78 t USD đến t qung cáo dng in n và k thut s.

Cung cp dch v kim chng s tht

Trong năm 2017, các din biến then cht s tp trung vào nhng ni lo s v vic s thay đi nhanh chóng ca công ngh đang nh hưởng ra sao ti cht lượng thông tin.

Báo cáo d báo hàng năm Journalism, media and technology trends and predictions 2017 ca Vin nghiên cu Báo chí Reuters, va công b mi đây, cho biết vic kim chng s tht s nhn được nhiu s chú ý (mt điu không đáng ngc nhiên), và nó s được t đng hóa. Báo cáo d đoán đến cui năm 2017, s có “hàng trăm ng dng m rng cho trình duyt và robot nhn tin cung cp dch v kim chng s tht”.

Dn li ca Paul Bradshaw thuc Đi hc Birmingham City cho biết: “Không có gì kích thích s phát trin ca công ngh bng mt cuc chiến tranh, và các cuc chiến tranh thông tin hin đã ngày càng to ra nhiu hình thc 'báo chí b sung' (augmented journalism) trong khi các cơ quan báo chí - và truyn thông xã hi ​- phát trin các loi vũ khí đ chng tr”.

Mc dù phn ln câu chuyn xung quanh tin tc gi đu xoay quanh cuc bu c tng thng M, song đây không phi ch là vn đ ca riêng nước M. Chính ph Cng hòa Séc đang thành lp mt đơn v “chng tin tc gi” đ theo dõi khong 40 trang web chuyên đưa ra các thuyết âm mưu và thông tin sai s thc v người di cư trước thm các cuc bu c vào tháng 10.

Hướng đến đc gi tr phí

Tìm đến các đc gi đ có được doanh thu trong bi cnh ngun thu t qung cáo cn kit dn. “Chúng tôi d kiến qung cáo hin th s gn như biến mt hoàn toàn vào năm 2025”, Tom Standage, Phó tng biên tp ca t The Economist cho biết.

“Chiến lược ct lõi ca chúng tôi trong tương lai s là tp trung kiên đnh vào các đc gi tr phí, bi ngày nay không th trông ch vào doanh thu t qung cáo,” Ed Roussel, người ph trách mng đi mi ca t The Wall Street Journal cho biết.

47% s người được hi cho biết vic chi tr trc tiếp ca đc gi s là dòng doanh thu k thut s mà h s tp trung nhiu nht trong năm 2017, sau đó là video qung cáo/tài tr (45%) và ni dung được tài tr (42%). T l coi trng qung cáo hin th ch là 40%.

“Thách thc ln s là biến nhng người s dng mng vô danh thành người dùng có đăng ký, và cơ hi s đến nếu chúng ta đt được điu này mt cách mnh m và đáng tin cy”, mt nhà xut bn tin tc Anh cho biết.

Nhiu audio hơn, ít video hơn?

S có mt s tp trung ln vào các ng dng ​chat và robot tán gu, trong đó có các máy đc tin tc kiu như Alexa ca Amazon và Google Assistant. Điu này hoàn toàn hp lý khi “Amazon [nói rng h] đã bán được s lượng sn phm kích hot bng ging nói trong dp Giáng sinh nhiu hơn 9 ln so vi trong c năm 2015 - trong đó rt nhiu người ưa chung sn phm Echo Dot giá phi chăng (50 USD). Gartner d báo rng 30% hot đng duyt web s được thc hin qua các loi giao din người dùng không màn hình này (được gi là Zero-UI) vào năm 2020”.

(Hưởng ng xu hướng xác thc thông tin t đng, “Full Fact có tr s đt ti Anh đã và đang xem xét phát trin mt dch v có th xác thc thông tin trong các cuc hp báo trc tiếp”)

Báo cáo cũng nhn thy s quan tâm tăng lên vi các ni dung audio - Facebook sp ra mt dch v live audio cho người dùng trong năm nay - trong khi người ta bt hào vi vi live video, ngay c khi nó “vn là mt la chn ln đi vi hu hết các nhà xut bn.” S có s “v mng” đi vi Facebook Live, mt cách thc vn không hiu qu đ truyn đt thông tin trong thi đi ngày càng khó thu hút s chú ý ca người dùng, và “mt s nhà xut bn tin tc phàn nàn rng video dng ngn ca h không còn được ưu tiên trên newsfeed"./.

Tham kho t các ngun:

1. Nic Newman (2017). Journalism, media and technology trends and predictions 2017, Reuters Institute, University of Oxford

2. http://baoquocte.vn/xu-huong-bao-chi-truyen-thong-the-gioi-tuong-tac-hon-da-dang-hon-32198.html

3. https://www.journalism.co.uk/news/report-technology-trends-journalists-should-watch-in-2017/s2/a695921/

4.http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Journalism%2C%20Media%20and%20Technology%20Trends%20and%20Predictions%202017.pdf

5. http://www.niemanlab.org/2017/01/whats-the-big-journalism-trend-for-2017-fear-oh-and-voice-news-bots/