New Zealand đã phân loi thc phm nhp khu vào Australia theo nhóm sn phm (bao gm nhóm sn phm ri ro và nhóm sn phm giám sát) và có chế đ kim tra nhp khu tương ng tng nhóm.

Việt Nam là một trong bốn nhà cung cấp thủy sản lớn nhất cho thị trường Australia

Nhóm sn phm thy sn ri ro bao gm: Nhuyn th hai mnh v, giáp xác luc/tôm luc, cá thu/ cá ng, cá đã chế biến và ăn lin. Tn xut kim tra vi nhóm này là kim tra ban đu là 100% các lô hàng.

Nếu 5 lô hàng liên tiếp đt yêu cu, t l kim tra s gim xung còn 25%. Nếu 20 lô hàng liên tiếp sau đó đt yêu cu, t l kim tra gim xung còn 5%. Nếu có bt kỳ lô hàng nào không đt yêu cu thì s quay li t l kim tra 100%.

Nhóm sn phm thy sn giám sát gm: Cá, bt cá tươi, ướp lnh, đông lnh, khô, ướp mui; cá mòi, cá hi và sn phm dng mm t cá đã sơ chế, bo qun hoc đóng gói; cá/giáp xác (tươi, ướp lnh, đông lnh) có ngun gc nuôi trng.

T l kim tra vi nhóm này ban đu là 5%. Nếu có lô hàng vi phm, t l kim tra s là 100%. Nếu 5 lô hàng liên tiếp đt yêu cu, t l s gim xung còn 5%.

Như vy, theo quy đnh ca Australia, vic d b chế đ kim tra tăng cường đi vi các lô hàng thy sn ca các doanh nghip b cnh báo hoàn toàn ph thuc vào kết qu kim tra nhp khu đi vi các lô hàng tiếp theo ca doanh nghip.

Cc Qun lý Cht lượng nông lâm sn và thy sn thông báo đ các doanh nghip cp nht và tuân th các quy đnh ca cơ quan thm quyn Australia.

Vit Nam hin là mt trong bn nhà cung cp thu sn ln nht cho th trường Australia (sau Thái Lan, Trung Quc và New Zealand). Tôm và cá tra là mt hàng chiếm ưu thế ca Vit Nam khi xut khu sang Australia. Năm 2015, kim ngch xut khu tôm chiếm đến 58,7% kim ngch xut khu toàn b thy sn ca Vit Nam; fillet cá tra đông lnh đt xp x 15 triu USD; fillet tươi hoc ướp lnh đt gn 1,3 triu USD trong năm 2015./.