Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 28/11 tới, để xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, theo Văn phòng Quốc hội.

Cũng tại phiên họp thứ 17, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét: Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương; việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 (ảnh: VGP)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc ký Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự 2 bên (Thỏa thuận Coca).

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.../.