Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình


Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết, nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác cán bộ, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã xác định tiếp tục thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến 2020. Trong đó, khẳng định phải đổi mới cách tuyển chọn cán bộ.

Thời gian qua, một số bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện thí điểm. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện thí điểm chưa thống nhất về tiêu chí.

Hơn nữa, cách thức thi tuyển còn khác nhau như phạm vi đối tượng tham gia dự tuyển được mở rộng, có cơ quan, tổ chức, đơn vị không quy định đối tượng tham gia dự tuyển phải nằm trong diện quy hoạch.

“Có những cơ quan, đơn vị lại mở rộng đối tượng tham gia dự tuyển đến các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp. Hay là lấy việc thi tuyển để thay thế cho toàn bộ quy trình tuyển chọn cán bộ hiện nay. Về môn thi viết, cũng thực hiện tương tự như các môn thi tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức”, Bộ trưởng Bình dẫn chứng.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã thông qua Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

Về Đề án này, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết có 4 điểm mới:

Thứ nhất, Đề án quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong đề xuất, giới thiệu nhân sự tham gia dự tuyển và phải chịu trách nhiệm chính về nhân sự này nếu được bổ nhiệm.

Thứ hai, phạm vi, đối tượng tham gia dự tuyển được mở rộng. Không giới hạn trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị mà cả cán bộ công chức, viên chức đã được quy hoạch vào chức vụ, chức danh tương đương ở trong từng bộ, từng ngành, từng địa phương nếu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì cũng được tham gia dự tuyển. Trường hợp những người tham gia dự tuyển không nằm trong diện quy hoạch thì phải được cấp ủy đảng có thẩm quyền đồng ý.

Thứ ba, bổ sung vào trong quy trình là người tham gia dự tuyển phải thực hiện một bài thi viết là môn thi điều kiện. Nếu đạt 50 điểm trở lên trong thang điểm 100 thì ứng viên này mới tiếp tục được trình bày, bảo vệ chương trình hành động trước khi lấy phiếu tín nhiệm trong hội nghị công chức, viên chức.

Thứ tư, nội dung và kết cấu phiếu tín nhiệm đã được thay đổi. Ngoài phần thứ nhất có một số thông tin liên quan đến người tham gia dự tuyển, phần thứ hai mới là phần chính, là nội dung về đánh giá mức độ tín nhiệm của người tham gia dự tuyển.

Bộ trưởng cho hay, phạm vi áp dụng thí điểm tập trung vào 1/3 số bộ, ban, ngành ở Trung ương và số 1/3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thời gian thực hiện thí điểm từ quý III/2015 tới quý III/2018./.