Phát trin chưa tương xng

Kinh tế tp th (KTTT) mà nòng ct là hp tác xã (HTX), t hp tác (THT) có vai trò hết sc quan trng trong phát trin kinh tế xã hi nông thôn.

Theo báo cáo ca Ban Kinh tế Trung ương ti Hi ngh trc tuyến toàn quc sơ kết 03 năm thc hin Kết lun s 56-KL/TW ca B Chính tr khóa XI v đy mnh thc hin Ngh quyết Trung ương 5 khóa IX v tiếp tc đi mi, phát trin, nâng cao hiu qu kinh tế tp th, tính đến tháng 12/2014, c nước có gn 143.000 t hp tác đang hot đng vi hơn 1,5 triu thành viên và 18.837 HTX vi gn 7,4 triu thành viên.

Tng ngun vn hot đng ca Ngân hàng HTX đến 31/12/2014 là gn 21 nghìn t đng. Trong các lĩnh vc, nông nghip có s HTX nhiu nht: 10.446 HTX vi 6,7 triu thành viên.

T l h nông dân tham gia HTX nông nghip khong 45%; bình quân mi HTX nông nghip có 660 thành viên. Kinh tế tp th đã phát huy vai trò trong vic nâng cao năng lc kinh tế h, giúp các thành viên s dng có hiu qu hơn v đt đai, vt tư, tin vn…

Tuy nhiên, cht lượng, hiu qu hot đng và li nhun ca các THT, HTX còn thp, ch có khong 10% s HTX nông nghip làm ăn có hiu qu tt; khong 60-70% s HTX hot đng cm chng, không hiu qu; 20-30% HTX đã phi ngng hot đng vì hiu qu thp vi li nhun trung bình ch 670.000 đng/ngày. Lĩnh vc nông nghip có t l HTX ln nht thì cũng mi ch cung cp được các dch v đu vào cơ bn, còn dch v đu ra thì rt ít HTX làm được...

Mt trong nhng bt cp làm cho hot đng kinh tế tp th chưa hiu qu, theo Th trưởng B Kế hoch và Đu tư Đng Huy Đông, do hin nay nước ta chưa có h thng cơ quan qun lý nhà nước thng nht, xuyên sut, chuyên trách chu trách nhim chính trong vic nghiên cu xây dng, trin khai Ngh quyết, pháp lut và chính sách ca Nhà nước, cũng như thc hin hiu qu công tác qun lý nhà nước đi vi KTTT, HTX.

Theo Liên minh HTX Vit Nam, l trình thành lp HTX kiu mi trong nông nghip s được chia ra làm 2 giai đon: Giai đon 2015-2016: Tái cu trúc t chc, hot đng ca tt c HTX nông nghip theo Lut HTX 2012 trên phm vi c nước. Thành lp mi tnh t 3 đến 5 mô hình HTX nông nghip kiu mi, hot đng hiu qu, đáp ng nhu cu v dch v ca thành viên. Giai đon 2017-2020: Mi tnh, thành ph lp được 28-30 HTX nông nghip kiu mi hot đng hiu qu.

Cán b qun lý nhà nước v HTX, liên hip HTX còn thiếu và yếu v chuyên môn, chưa đ năng lc tham mưu giúp lãnh đo các cp trong vic thc hin hiu qu qun lý nhà nước đi vi kinh tế tp th, Ngh quyết ca Đng, pháp lut và chính sách ca Nhà nước đi vi kinh tế tp th, HTX (Hng Anh, Minh Ngc, 2015).

Bên cnh đó, Ch nhim Liên minh HTX Hà Ni Phm Văn An cũng chia s, đến thi gian này nhng thông tư hướng dn v Ngh đnh s 193/2013/NĐ-CP quy đnh chi tiết mt s điu ca Lut HTX năm 2012 (chính thc có hiu lc t 1-7-2013) vn chưa ban hành đy đ trong khi thi đim kết thúc chuyn đi sang mô hình HTX đang cn k.

Lut HTX quy đnh thi gian chuyn đi là 36 tháng k t ngày Lut có hiu lc nhưng đến nay thc tế vn nhiu người chưa hiu v mô hình HTX mi.

Tim lc kinh tế, tài chính cũng là mt trong nhng khó khăn ca HTX nông nghip. Theo đi din Liên minh HTX Vit Nam: qua kho sát 5.364 HTX thì vn bình quân mt HTX ch hơn 1,45 t đng, nhưng ch yếu nm tài sn c đnh (chiếm t l 67,6%).

Vn góp bình quân mt HTX khong 56 triu đng; vn lưu đng bình quân ca mt HTX khong 160 triu đng. Do vy, rt khó cho các HTX trong vic ch đng hot đng sn xut, kinh doanh (Tâm Sơn, 2015).

Ngoài ra, s liên kết, hp tác ca các HTX chưa cht ch, hiu qu thp, vai trò ca liên hip HTX chưa được phát huy, theo Ch tch y ban Trung ương Mt trn T quc Nguyn Thin Nhân, khi nào nn sn xut nông nghip Vit Nam vn ch yếu là các h riêng l, không liên kết vi nhau thì 10 triu h nông dân vn là 10 triu h yếu thế.

Các h nông dân vi din tích bình quân không quá 01 ha, ch có vài ba lao đng, 97% chưa đào to ngh, thiếu vn, không th thc hin đng thi 3 chc năng ca đơn v kinh tế trong cơ chế th trường đó là: nghiên cu th trường, t chc sn xut hiu qu cao và tiêu th th trường.

Đi mi đ nâng cao hiu qu KTTT

Đ khc phc hn chế trong KTTT và thc hin tt hơn Kết lun 56, cũng ti Hi ngh trên, y viên B Chính tr, Thường trc Ban Bí thư Lê Hng Anh đã đ ngh Ban cán s, Đng đoàn ca các b, ngành, cp y đa phương phi tiếp tc đi mi phương thc, tuyên truyn, thc hin Kết lun 56 v bn cht KTTT, xác đnh rõ trách nhim người đng đu nhm phát trin KTTT là thành phn kinh tế quan trng, cùng vi kinh tế Nhà nước thành nn tng vng chc ca kinh tế quc dân, đóng góp vào s phát trin ca đt nước.

Ban Bí thư ch đo các b, ngành khn trương hướng dn thc hin Lut HTX năm 2012; thường xuyên rà soát các văn bn đã ban hành đ b sung nht là các chính sách khuyến khích phát trin HTX, có ưu đãi vi KTTT hot đng trong lĩnh vc nông nghip, nông thôn, chính sách cán b, đào to ngun nhân lc, đt đai, tài chính, ng dng khoa hc công ngh, th trường.

Các b, ngành, đa phương to điu kin đ HTX cng c, vươn lên hot đng theo đúng bn cht HTX kiu mi theo Lut HTX năm 2012; tiếp tc cng c b máy Liên minh HTX Vit Nam, làm rõ và tăng cường quyn hn, chc năng nhim v ca Liên minh, bo đm chc năng đi din cho các HTX, xã viên trên c nước.

Thường trc Ban Bí thư cũng yêu cu Liên minh HTX Vit Nam phi hp vi các vin nghiên cu, trường đi hc t chc bi dưỡng, nâng cao trình đ thành viên HTX v qun lý, điu hành, kiến thc th trường và hi nhp quc tế. Các t chc, hip hi phi hp vi các t chc quc tế, HTX các nước trên thế gii đ tranh th s giúp đ hiu qu phát trin HTX.

Các đa phương thường xuyên tng kết các mô hình KTTT hiu qu, phù hp vi điu kin c th đ nhân rng trên đa bàn.

Theo ThS. Nguyn Văn Quý, Chuyên viên cao cp, V Nông nghip – Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương, nhm tiếp tc đi mi, phát trin và nâng cao hiu qu KTTT trong thi gian ti, cn rà soát, đánh giá li thc trng hot đng ca các THT, HTX và các mô hình liên kết nhm tng kết, rút kinh nghim, xây dng mô hình; nhân rng các mô hình t chc KTTT, HTX đin hình. Tăng cường khuyến khích doanh nghip và HTX đu tư vào công ngh chế biến, tiêu th nông sn và các ngành ngh s dng nhiu lao đng đa phương.

Tài liu tham kho:

1. Ban Bí thư Trung ương Đng (2015). Hi ngh trc tuyến toàn quc sơ kết 03 năm thc hin Kết lun s 56-KL/TW ca B Chính tr khóa XI v đy mnh thc hin Ngh quyết Trung ương 5 khóa IX v tiếp tc đi mi, phát trin, nâng cao hiu qu kinh tế tp th, ngày 22/9, ti Hà Ni

2. Tâm Sơn (2015). Phát trin hp tác xã nông nghip kiu mi, truy cp t http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_kinhte/_mobile_tintuc/item/27214502.html

3. Hng Anh, Minh Ngc (2015). Tạo bệ đỡ phát triển kinh tế tập thể, truy cp t http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_kinhte/_mobile_tintuc/item/26803202.html