Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực đẩy mạnh triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

Giải ngân đầu tư công 8 tháng đầu năm ước đạt 49,4% kế hoạch, tăng 23,1% so với cùng kỳ
Tính chung 8 tháng, giải ngân đầu tư công ước đạt 49,4% kế hoạch, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn Trung ương quản lý đạt 11,4 nghìn tỷ đồng, tăng 31,7%; vốn địa phương quản lý 49,9 nghìn tỷ đồng, tăng 28,5%. Tính chung 8 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 352,1 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% kế hoạch năm và tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 47,6% và tăng 17,1%).

Vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 65,3 nghìn tỷ đồng, bằng 49,1% kế hoạch năm và tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hình 1: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2023 phân theo bộ, ngành

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 286,7 nghìn tỷ đồng, bằng 49,5% kế hoạch năm và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: vốn cấp tỉnh đạt 197,6 nghìn tỷ đồng, bằng 47,3% và tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2022; cấp huyện đạt 77,1 nghìn tỷ đồng, bằng 53,9% và tăng 11,3%; cấp xã đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng 63,5% và tăng 7%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2023 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như Hình 2.

Hình 2: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2023 của một số địa phương